План конспект 9 клас УРОК 38 Тема. Утворення українських політичних партій
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:08

УРОК 38

Тема. Утворення українських політичних партій

Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-виз­вольного руху на західноукраїнських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, в 90-і роки XIX ст., проаналізувати об­ставини утворення перших політичних партій в Україні; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівняння, вміти виділяти головне і другорядне, удосконалювати навики роботи з історичними джерелами, вислов­лювати й аргументувати свою точку зору; виховувати в учнів по­чуття патріотизму.

Основні поняття: партія, РУРП, УНДП, УСДП. Обладнання: документи, схеми, ілюстрації. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть:

синхронізувати прояви суспільно-політичного та національно- визвольного руху в різних регіонах України та європейських країнах.

характеризувати процес створення, програмові документи пер­ших політичних партій в Україні.

на основі аналізу різних джерел інформації: визначати, харак­теризувати та порівнювати основні причини, прояви, форми та наслідки суспільно-політичного і національно-визвольного ру­ху в українських землях Австро-Угорської імперії; давати ха­рактеристику та оцінювати діяльність провідних представників національно-визвольного руху.

ХІД УРОКУ

I.      Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань учнів

Завдання

           Охарактеризуйте становище суспільно-політичного та націо­нально-визвольного руху на західноукраїнських землях в дру­гій половині XIX ст.?

           Хто такі «москвофіли» та народовці? Що ви знаєте про їх діяль­ність?

           Коли виник радикальний рух? Які завдання ставили перед со­бою його учасники?

III.Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Починаючи з 90-х років суспільний рух на західно­українських землях вступає в новий етап свого розвитку полі­тичний. Починає інтенсивно розгортатися робота щодо згуртуван­ня політичних сил, визначаються основні програмові положення, він охоплює дедалі ширші верстви населення. Вже у жовтні 1890 ро­ку в Галичині виникає перша політична партія.

Завдання

Яка із щойно названих вами організацій стала основою для створення першої політичної партії? Чому ви так вважаєте?

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Учитель. Процес об'єднання радикалів у політичну партію завершується 1890 року. Так утворюється Русько-українська ра­дикальна партія. Її засновниками були Іван Франко, Михайло Пав­лик, Северин Данилович, Євген Левицький.

Робота над поняттям

Політична партія це найбільш активна й організована час­тина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає й захи­щає її інтереси.

Робота в групах

1-а група має опрацювати текст і виконати завдання. Текст 1

«їх змагання погодити космополітичні доктрини соціальної демократії з українським націоналізмом, марксівський матеріаліс­тичний світогляд з даними української історії це вельми займа­ючий образ ферментації, яку викликали у нас думки, пропаговані Драгомановим. Бо ж не забуваймо, що соціалістами ці люди поро­билися в значній мірі під впливом Драгоманова, і українського на­ціоналізму нассалися, крім Шевченка, головно з його писань». (Іс­торія української державності. Львів: Світ, 1995. — С. 66-67)

Завдання

           Як ви думаєте, хто мав безпосередній вплив на формування пог­лядів радикалів?

           На яких позиціях вони стояли на початку створення партії?

           А які погляди у них формуються пізніше?

2-а група має опрацювати програму РУРП і виконати завдання. З програми Русько-української радикальної партії «Ми, русько-українські радикали, виступаємо отеє як нова пар­тія під назвою Русько-українська радикальна партія з ось якою програмою:

А. Програма максимальна

1.    У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни спо­собу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, т. ч. хо­чемо колективного устрою праці і колективної власності средств продукційних.

2.    У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, схо­дин і товариств, печаті і сумління, забезпечення кожній одиниці, без ріжниці пола, якнайповнішого впливу на рішення всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, крайів, у справах, котрі тілько йіх дотикають; уділення каждому народови можности якнайповнішого розвою культурного.

3.    У справах культурних стоїмо на грунті позитивної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всего наро­да».(Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. — К.: Ґенеза,2000. — С. 245)

1895 року програма була доповнена таким пунктом: «Здійснен­ня соціалістичних ідеалів можливе лише при повній політичній самостійності русько-українського народу».

Завдання

1.     Визначте основні програмові положення РУРП.

2.    На яких позиціях стояла РУРП щодо питання про державність України?

3. Як ви вважаєте, яким шляхом пропонувалося здійснити дані

перетворення?

3-я     група має опрацювати висловлювання І. Франка і дати від­повідь на запитання.

Текст 2

«Для мене вона («Україна irredenta» Ю. Бачинського) важлива як факт нашого політичного життя, як прояв національного почут­тя і національної свідомості, хоч прояв цей і прибраний на разі в доктринерську тогу. Будь-що-будь, це є перша на галицько-русь- кім ґрунті спроба синтези певних поглядів і наукового обставлення того, що автор відчув як потребу свого розуму і своєї душі. Може, прогрішуся проти матеріалістичного світогляду, коли скажу, що такі потреби так само, як і потреби життя, матеріально народжу­ють великі історичні події. А раз відчута буде у кого з національ­них, у кого з економічних причин потреба самостійності Украї­ни, то справа ця ввійде на порядок дня політичного життя Європи і не зійде з нього, коли не здійсниться». (Історія української де­ржавності. Львів: Світ, 1995. — С. 67)

Запитання

1.    Яку ідею вперше обґрунтував Юліан Бачинський у своїй праці

«Україна irredenta»?

2.    Як визначає Франко значення цієї праці?

3.    Як ви вважаєте, які наслідки мала поява «України irredenta»

для РУРП?

4- а     група має опрацювати уривок з програми Української на­ціонал-демократичної партії і виконайте завдання.

З програми Української націонал-демократичної партії

«Будемо підтримувати, скріпляти та розвивати почуття націо­нальної єдності з російськими українцями та змагати до витворен­ня разом з ними культурної одноцільності; будемо серед російських українців підтримувати такі змагання, що ведуть до перетворення абсолютної Російської держави в конституційно-федералістичну, оперту на автономії національностей».

«...Змагати, щоб серед угорських українців викликати подіб­ний національний рух, який є між галицькими й буковинськими українцями, щоб загріти їх до вживання, плекання рідної мови, до боротьби проти денаціоналізації та до культурної, економічної й політичної праці в користь українського народу Закарпаття».

«Нашим ідеалом повинна бути незалежна Русь-Україна, в якій би всі частини нашої нації об'єдналися в одну новочасну, культур­ну державу». (Історія української державності. Львів: Світ, 1995. — С. 68-69)

Завдання

1.    Проаналізуйте обставини утворення УНДП.

2.    Охарактеризуйте завдання, які вона ставила перед собою.

5-а група має опрацювати програмові засади УСДП і виконати завдання.

Газета «Воля» про програмові засади УСДП

«Наша програмова ціль ясна. Повна воля політична, самодер- жавність люду, демократія; перехід землі і фабрик на власність за­галу, спільна господарка на користь загалу; визволення люду з тем­ноти, доступ для кожного до науки, до світла...

Боротьба в ім'я ідеалів соціалізму проти гнобителів люду, се та­кож боротьба за визволення національне. «На те, щоби єдність міжнародна пролетаріату розвивалась вповні, треба щоби кожен народ був паном у своїй хаті».

...Ми змагаємо до того, щоби цілий народ український виборов собі національну волю та самостійність політичну; наша ціль вільна держава українського народу, українська республіка.

...Ми далекі від національної ненависті до чужинців; ми є воро­гами шовінізму... Любов до нашого народу зливається в нас в одно з любов'ю до всіх визискуваних, неволених і гноблених, до всіх тих, що разом з нами готові йти «на стрічу сонцю золотому...» (Гур­ченко Ф.Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. — К.: Ґенеза,2000. — С. 246)

Завдання

1.    Визначте завдання, які ставила перед собою УСДП в соціально- економічній сфері.

2.    А як вона прагнула вирішити національне питання українсько­го народу?

V. Узагальнення та систематизація знань

Далі учитель ставить перед групами такі завдання.

Завдання № 1

Якби ви жили у той час в Західній Україні, то до якої партії вступили б? Чому?

Завдання М2

Чи є підстави говорити, що центр українського національно визвольного руху наприкінці XIX ст. перемістився з Над­дніпрянської України в Галичину? Чому?

Завдання М З

Галичину другої половини XIX ст. називали «Українським П'ємонтом». Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

Слід зазначити, що кожна група повинна висловити свою точку зору за кожним із трьох завдань. Найкраще це можна зробити за допомогою методу «Прес».

VI. Домашнє завдання

1.    Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.    Повторити матеріал теми, підготуватися до уроку узагальнення та систематизації знань.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів