План конспект 9 клас УРОК 39 Тема. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:12

УРОК 39

Тема. Узагальнення знань за темою

«Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, ви­словлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріо­тизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: суспільно-політичний рух, національно-виз­вольний рух, громадівський рух, політична партія. Обладнання: карта, картки, кросворди. Тип уроку: повторювально-узагальнюючий. Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

I.      Організаційний момент

II.   Основна частина уроку

Завдання 1. Хронологічний конкурс

Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання хроно­логії історичних подій. Командам потрібно розташувати події в хронологічній послідовності і вказати дати, коли вони сталися. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів.

Картка № 1

1.    Утворення « Братства тарасівців ».

2.    Початок масового «ходіння в народ».

3.    Утворення першої громади в Петербурзі.

4.    Початок виходу журналу «Громада».

5.    Польське повстання.

6.    М. Грушевський очолив Наукове товариство імені Т. Шевченка.

Картка № 2

1.    Утворення гуртка «Київська комуна».

2.    Початок виходу газети «Київський телеграф».

3.    Початок діяльності « хлопоманів ».

4.    Емський указ.

5.    Відновлення громадівського руху.

6.    Початок діяльності товариства «Просвіта»

Картка З

           «Чигиринська змова».

           Валуєвський циркуляр.

           Утворення Київської громади.

           Утворення Південно-Західного відділу Російського географіч­ного товариства.

           Початок виходу журналу «Основа».

           Утворення першої політичної партії

Завдання 2. Спробуй пояснити

Цей конкурс передбачає знання учнями історичних термінів та понять. Учитель називає термін, а учні його значення. Від­повідає та команда, яка перша знатиме готову відповідь. За знання кожного терміна можна отримати два бали. Терміни мож­на взяти такі:

суспільно-політичний рух; національно-визвольний рух; громади;

Валуєвський циркуляр; Емський указ; «хлопомани»; « Київський телеграф »; москвофіли;

народовці; радикали;

«Чигиринська змова»; «Київська комуна»; « ходіння в народ »; « Земля і воля»;«чайковці»; « Братство тарасівців »; « Буковинська трійця »; «Нова ера»; «Просвіта»; політична партія;

   TOC \o "1-3" \h \z РУРП;

  УНДП;

  УСДП.

Завдання 3. Вгадай героя

Учитель зачитує розповіді про історичних осіб, а учні повинні вгадати про кого йдеться. Яка команда швидше дасть відповідь, та й отримує бали. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

1.    Поляк за походженням. Вважав, що звільняти Польщу й Ук­раїну від Росії треба разом. Для цього сформував козацький полк чисельністю 1400 чоловік, який воював спочатку на боці Туреччини і повинен був підняти український народ на повс­тання, коли воєнні дії вестимуться на території України. (Мі- хал Чайковський)

2.    Входив до гуртка хлопоманів. Заперечував польську теорію, що Правобережжя це частина Польщі, а не Україна, а україн­ський народ це відгалуження польського народу, а не само­стійна нація. Згодом очолив Українську громаду в Києві. Опуб­лікував статтю «Моя сповідь».(ВолодимирАнтонович)

3.    Відомий український історик. У 40-х роках був одним із заснов­ників Кирило-Мефодіївського братства, написав його програ­му. 1859 р. у Петербурзі входив до Української громади разом з Шевченком, Кулішем, Білозерським. (Микола Костомаров)

4.    Він був родом з Чернігівщини, навчався в Новгород-Сіверський гімназії, входив до народницької організації «Земля і воля». Брав участь у підготовці замаху на російського царя. На стіні камери вперше у світі накреслив схему реактивного двигуна. (МиколаКибальчич)

5.    Член гуртка «Південні бунтарі». Видав себе за ходока до росій­ського царя. Готував селянське повстання на Чигиринщині. (Яків Стефанович)

6.    Він висунув свою теорію перебудови суспільства: необхідність утворення Російської федерації. Але утворення самостійної Ук­раїнської держави він не пропагував. Тривалий час жив за кор­доном, де видавав журнал «Громада». (Михайло Драгоманов)

Завдання 4. Риб'ячий скелет

Командам надаються плакати, на яких намальовано «риб'ячі скелети». За допомогою цього методу вони повинні охарактеризу­вати діяльність трьох течій суспільно-політичного руху в Західній Україні в другій половині XIX ст. На виконання завдання надаєть­ся п'ять хвилин.

1-     а    команда народовці;

2-     а    команда москвофіли;

3-     я    команда радикали.

 

Учитель пояснює правила виконання завдання.

Риб'яча голова назва запитання. Риб'ячі ребра напрямки його вирішення. Риб'ячий хвіст висновок.

Максимальна оцінка за цей конкурс п'ять балів.

Завдання 5. Шкала думок

Учитель пропонує командам за допомогою методу «Прес» ви­словити свої думки з приводу:

Чи можна назвати Галичину другої половини XIX ст. «україн­ським П'ємонтом»?

Учням дається хвилина на обмірковування цього завдання, а потім слово має представник від команди, який за допомогою мето­ду «Прес» висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцін­ка цього конкурсу п'ять балів.

Завдання 6. Розгадай кросворд

Командам пропонується розгадати однакові кросворди. На це їм надається 5 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховуєть­ся один бал. Якщо правильно розв'язати кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати ім'я і прізвище керівника громадів­ського руху в Києві, видатного українського історика, археолога й етнографа. (Володимир Антонович)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Одна з губерній Правобережної України. (Волинська)

2.    Імперія, до складу якої в другій половині XIX ст. входила біль­шість українських земель. (Російська)

3.     Активний діяч «хлопоманства». (Рильський)

4.    Одна із течій суспільно-політичного руху на західноукраїн­ських землях. (Народовці)

5.     Члени народницьких гуртків. (Народники)

6.    У вигляді цих книжечок розповсюджували твори Т. Г. Шевчен­ка народники. («Метелики»)

7.    Програмова мета РУРП (до 1895 р.) _____________ України у складі Авст­ро-Угорщини. (Автономія)

8.    Народник, уродженець Чернігівщини, учасник замаху на ро­сійського царя. (Кибальчич)

9.     Російський цар автор Емського указу. (Олександр)

10.РУРП це перша українська___________ партія. (Політична)

11  .     політичний рух (суспільно).

12. Найбільш чисельний стан тогочасного українського суспіль­ства. (Селянство)

13.Керівник Львівського товариства «Просвіта». (Федорович)

14.Союз, організація. (Об'єднання)

15.Один із журналів, який видавали народовці. («Вечорниці»)

16. Один із лідерів народовців, а згодом і засновників УНДП. (Левицький)

17. Друкований орган Київської громади 1874-1875 pp. «______________________ теле­граф». (Київський)

18.Перший народницький гурток в Україні.(Чайковці)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки гри, оголошує пе­реможця. Погоджує оцінки з командирами команд, а потім оголо­шує їх. Учні з команди-переможниці отримують оцінки, на один бал вищі.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оціню­вання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали