План конспект 9 клас УРОК 42 Тема. Розвиток науки й літератури
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:21

УРОК 42

Тема. Розвиток науки й літератури

Мета: охарактеризувати розвиток науки та літератури в Ук­раїні у другій половині XIX ст., детально зупинившись на діяль­ності провідних українських науковців і творчості українських письменників; розвивати в учнів навички роботи з текстовими дже­релами, вміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички самостійної роботи та роботи в групах; вихову­вати в учнів естетичні смаки та уподобання. Основні поняття: наука, література.

Обладнання: роздавальні картки з текстовими та візуальними джерелами інформації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

показувати на карті основні місця і території, пов'язані з роз­витком науки та літератури;

характеризувати стан розвитку науки та літератури в Україні у другій половині XIX ст.;

на основі різних джерел інформації: визначати й характеризу­вати основні чинники, які впливали на розвиток даних галузей культури; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури з сучасними цінностями українського сус­пільства; характеризувати й оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру.

ХІД УРОКУ

I.      Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань учнів

Завдання

1.    Пригадайте, за яких умов розвивалася українська культура другої половини XIX ст.

2.    Які чинники впливали на розвиток культури позитивно, а які негативно?

3.    В якому стані була українська наука в першій половині XIX ст.?

4.    Що вам відомо про розвиток української літератури в першій половині XIX ст.? Назвіть прізвища відомих українських пись­менників та поетів даного періоду.

5. Зробіть припущення, які фактори впливали на розвиток науки

та літератури в Україні у другій половині XIX ст.?

III.Мотивація навчальної діяльності

Учитель.Поступальним, хоча складним і суперечливим, був розвиток науки в Україні, що відбувався переважно в університе­тах та спеціальних вищих навчальних закладах. Уряди Росії та Австро-Угорщини недостатньо асигнували проведення наукових досліджень, мало дбали про практичне використання досягнень науки, підозріло ставилася до прогресивних учених. Особливо тяж­ко позначалася офіційна ідеологія на розвиткові суспільних наук. Однак багато талановитих учених плідно працювали на науковій ниві й досягли великих здобутків.

Друга половина XIX ст. подарувала також Україні плеяду ви­датних письменників, імена яких до цього часу сяють перлинами першої величини у сузір'ї видатних українців.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

Внесок Іллі Мечникова у світову науку

«Він виявив закономірності еволюційної теорії безхребетних. Важливу роль відіграло у біології та медицині відкриття І. Мечни- ковим 1883 року фагоцитозу, тобто захоплення й перетворення особливими клітинами (фагоцитами) сторонніх тіл, в тому числі мікробів. ...Діяльність Мечниковазагалом відіграла визначну роль у пропаганді й творчому розвитку ідей дарвінізму, а також у ви­вченні найнебезпечніших хвороб чуми, правця, сифілісу, ска­зу і розробці методів боротьби з ними». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII поч. XX ст. К.: Ґенеза, 2000. — С. 261)

Завдання

Яке значення мала діяльність І. Мечникова для розвитку ук­раїнської науки?

Повідомлення учня про М. Грушевського

Повідомлення учня «М. Грушевський видатний представник української історичної науки».

Завдання

1.    Визначте, який внесок зробив М. Грушевський у розвиток ук­раїнської історичної науки.

2.    Назвіть провідні праці М. Грушевського з історії України. Як ви вважаєте, яким було значення цих творів?

Робота з документом

Учні мають ознайомитися з документом і виконати завдання.

М. Грушевський про початок написання своєї праці «Історія України-Русі»

«Написання суцільної історії України рано стало моєю заду­шевною гадкою, до певної міри питанням честі своєї й свого по­коління. У своїх гадках мав я тоді написання історії короткої й за­гальнодоступної, в трьох невеликих томиках, які б обіймали старий, литовсько-польський, і новий період. Зайнявши кафедру, я сім семестрів читав загальний курс історії України... Курс сей мав послужити мов би скелетом тої задуманої історії. Кажу: скелетом передусім тому, що курс сей слідив лише провідну нитку політич­ної історії, не вдаючись в історію культурну, огляди устрою, еконо­мічного життя і т. д., що потім зайняли таке важне місце в остаточ­ній реалізації плану. ...Протягом 1897 і 1898 pp. був написаний І том і при кінці 1898 року був видрукований... В Галичині сей по­чаток історії був прийнятий з великим заінтересуванням, можна сказати, з ентузіазмом. Але на прохання про допущення до Росії відповіддю була абсолютна заборона». (Сарбей В. Г. Історія Украї­ни XIX поч. XX cm. К.: Ґенеза,1996. — С. 177-178)

Завдання

Як ви думаєте, чому так по різному сприйняли появу праці М. Грушевського в Галичині та в Російській імперії? Свою точ­ку зору аргументуйте.

Повідомлення учнів

про представників української літератури

Виступ учнів з невеличкими повідомленнями про творчість представників української літератури другої половини XIX ст.: Марка Вовчка, JI. І. Глібова,А. П. Свидницького, С. В. Рудансько- го, І. С. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, П. А. Грабовського, 1.1. Манжури, Лесі Українки, Ю. К. Федьковича, І. Франка, М. Ко­цюбинського.

Завдання

Поясніть кожну з ознак та покажіть на прикладах, як вони про­явилися в українській літературі другої половини XIX ст.

V.    Узагальнення та систематизація знань

Робота з візуальними джерелами інформації

Учні отримують портрети відомих українських вчених, поетів та письменників другої половини XIX ст. Учні повинні пояснити, який внесок у розвиток української науки та літератури зробив ко­жен із діячів, зображених на портретах, . Портрети роздаються на парту учням індивідуально або організовується робота в парах. Це можуть бути портрети М. Грушевського, В. Антоновича, Д. Явор- ницького, Д. Багалія, І. Мечникова, О. Ляпунова, М. Бекетова, І. Пулюя, Марка Вовчка, Л. Глібова, Панаса Мирного, П. Грабов- ського, І. Франка, М. Коцюбинського та ін.

Завдання

Покажіть на карті місця, пов'язані з діяльністю цих діячів ук­раїнської культури.

VI. Домашнє завдання

1.    Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.    Виконати завдання в «домашніх групах».

1-   а    группа. Розвиток драматургії і театру в Україні в другій по­ловині XIX ст.

2- а     группа. Розвиток музичного мистецтва в Україні в другій половині XIX ст.

3-   я    група. Розвиток архітектури та скульптури в Україні в другій половині XIX ст.

4-а      група. Розвиток українського живопису в Україні в другій половині XIX ст.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали