План конспект 9 клас УРОК 45 Тема. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині XIX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:27

УРОК 45

Тема. Узагальнення знань за темою

«Духовне життя України в другій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів есте­тичні почуття.

Основні поняття: культура, нація.

Обладнання: картки, кросворди.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Форма проведення:урок-змагання.

ХІД УРОКУ

I.      Організаційний момент

II.   Урок-змагання

Завдання 1. Влучний постріл

Учитель прикріплює до дошки плакат, на якому зашифровані запитання (це завдання нагадує собою гру «Морський бій»). Учні повинні влучно «вистрілити». Під кожним пострілом криється якесь запитання до теми «Культура України в др. пол. XIX ст.». Причому під літерою О розташовані запитання до теми «Освіта», під літерою Н запитання до теми «Наука», а під літерою JI до теми «Література». Після «пострілу» вчитель закреслює ті запи­тання, в які учні «поцілили». Плакат має такий вигляд.

 

1

2

3

0

 

 

 

н

 

 

 

л

 

 

 

 

Кожна команда робить три постріли, а отже, відповідає на три запитання. Причому команда може обирати, на яке запитання їм відповідати: під літерою О, під літерою Н чи під літерою Л. На об­мірковування запитання дається ЗО секунд. Від команди виступає один учень, а команда має право доповнювати. За кожну правиль­ну відповідь можна отримати три бали.

Зашифровані запитання

0/1 — Які зміни в розвитку початкової освіти Наддніпрянської України відбулися в другій половині XIX ст.?

0/2 — Дайте характеристику розвитку середньої та вищої осві­ти в Наддніпрянській Україні.

0/3 — В якому стані перебувала освіта на західноукраїнських землях?

Н/1 Поясніть, як модернізаційні процеси стимулювали роз­виток науки в Україні.

Н/2 Охарактеризуйте досягнення українських вчених у при­родничій сфері.

Н/3 Охарактеризуйте розвиток гуманітарних наук в Україні.

JI/1 Укажіть на особливості розвитку української літератури в другій половині XIX ст.

JI/2 Назвіть прізвища провідних українських письменників та їхні твори.

JI/3 Якою була тематика літературних творів другої полови­ни XIX ст.?

Завдання 2. Словесний теніс

Команди обмінюються запитаннями з теми «Українське мис­тецтво другої половини XIX ст.». Все це відбувається дуже швидко. Одна команда швидко ставить запитання, інша дає швидку від­повідь без обмірковування. Вони працюють за схемою:

а)   перша команда ставить запитання другій, та відповідає, потім

одразу ж ставить запитання третій, та відповідає;

б)   далі друга команда ставить запитання першій і третій;

в)   третя команда ставить запитання першій і другій і т. ін.

Але необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однако­ву кількість запитань і дала однакову кількість відповідей;

Словесний теніс приблизно триває 5-7 хв. Перед початком «тенісного» змагання учитель дає хвилину на підготовку. Макси­мальна оцінка за цей конкурс 6 балів. Причому враховується і те, як і які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 3. Відкритий мікрофон

Командам пропонується, передаючи мікрофон (можна замість мікрофона використати схожий на нього предмет), відповісти на запитання:

Творчість якого діяча українського мистецтва вас найбільше

вразила і чому?

Команди можуть відповідати декілька разів, але за другим чи третім разом не повинні повторюватися. За кожну відповідь коман­да отримує два бали.

Завдання 4. Портретна галерея

Учитель роздає на парти кожній команді по чотири портрети ві­домих діячів української культури другої половини XIX ст. Учні мають не тільки вгадати, хто зображений на цих портретах, а й по­яснити, який внесок зробили ці діячі в розвиток української куль­тури даного періоду.

Можна взяти портрети М. Грушевського, І. Франка, І. Мечни­кова, І. Пулюя, Д. Яворницького, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левиць- кого, Панаса Мирного, Лесі Українки, М. Лисенка, П. Чубинсько- го, М. Вербицького та ін. Максимальна оцінка конкурсу вісім балів.

Завдання 5. Шкала думок

Командам пропонується за допомогою методу «Прес» відповіс­ти на запитання, яке вимагає висловлювання та аргументації влас­ної точки зору. За відповідь можна отримати п'ять балів. Від ко­манди може виступати один або декілька учнів.

Для1-ї команди

Чи можна стверджувати, що в др. пол. XIX ст. відбулися оста­точне оформлення й консолідація української нації?

Для2-ї команди

Чи можна стверджувати, що центр консолідації української на­ції знаходився у Наддніпрянській Україні? Чому?

Для3-ї команди

Чи можна стверджувати, що центр національно-визвольного руху в др. пол. XIX ст. перемістився в Західну Україну? Чому?

Завдання 6. Розгадай кросворд

 

14

 

16

 

18

 

 

13

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

19

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

4

5

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командам роздаються на окремих аркушах однакові кросвор­ди, які вони повинні розгадати протягом п'яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується один бал.

Якщо правильно розгадати кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати галузі культури, де українці досягли значних ус­піхів (освіта, наука, література).

1.    Ім'я Грушевського, видатного українського історика. (.Михайло)

2.    Картина М. Пимоненка.(«Сінокіс»)

3.    Учений, який отримав звання Нобелівського лауреата за від­криття явища фагоцитозу. (Мечников)

4.    Праця В. Антоновича «Бесіди про часи____________ на Україні» (козацькі).

5.    Історико-філологічний________ у Ніжині. (Інститут)

6.    Місто, де була відкрита перша бактеріологічна станція на Ук­раїні. (Одеса)

7.    Ім'я письменника, автора історичного роману «Чорна рада. Хро­ніка 1663 року». (Пантелеймон)

8.    Повість Марко Вовчок.(«Інститутка»)

9.    Картина С. Васильківського «Отара в_____________ »(степу).

10. Ім'я українського художника, автора картин «Гуси», «Рання весна».(Киріяк)

11.Справжнє ім'я Лесі Українки.(Лариса)

12.Споруда, яку розробив архітектор О. Кобелєв. (Вокзал)

13.Твір І. Франка. («Каменярі»)

14.Твір І. Нечуя-Левицького «Афонський______________ » (пройдисвіт).

15.Тип навчального закладу _________ училище (реальне).

16. Ім'я відомого історика, археолога і етнографа Антоновича.(Во­лодимир)

17. Ім'я відомого українського композитора, автора опер «Різдвяна ніч», «Утоплена». (Микола)

18.Вищий навчальний заклад у Західній Україні Львівський________________________

(університет).

19.Чимало віршів Шевченка М. Лисенко поклав на__________________ (музику).

20.Картина А. Куїнджі «_______ на Україні» (Вечір).

21.ОпераП. Сокальського.(«Мазепа»)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання, підра­ховуються зароблені командами бали й оголошується переможець. Разом з командирами команд учитель виставляє оцінки всім учням за роботу на уроці, причому учні з команди-переможниці отриму­ють оцінки, на бал вищі.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оціню­вання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали