УРОК 27 Тема. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях Мета: охарактеризувати соціально-економічний розвиток за­хідноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в другій по­ловині XIXст., з'ясувати наслідки аграрної реформи 1848 p.; роз­вивати в учн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:10
УРОК 22 Тема. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій поло­вині XIX
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 08:54
УРОК21 Тема. Українське мистецтво першої половини XIX ст. Мета: визначити особливості розвитку українського мистецтва першої половини XIX ст., схарактеризувавши основні тенденції розвитку музики, образотворчого мистецтва та архітектури; розви­вати в учнів уміння працювати з документами, ілюстра
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 14:01
УРОК 20 Тема. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літе­ратури в кінці XVIII — першій половині XIX ст.,а також з'ясувати основні тенденції розвитку традиційно-побут
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:59
УРОК 19 Тема. Розвиток освіти та науки Мета: охарактеризувати особливості розвитку української культури в кінці XVIII — першій половині XIX ст.,а також з'ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документа­ми, таблицями, а
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:58
УРОК 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та ї
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:56
УРОК 17 Тема. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Соціально- економічне життя народу та український національний рух у пер­шій половині XIX ст.»; підготуватися до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:55
УРОК 16 Тема. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 pp. в Австрійській імперії Мета: з'ясувати, як розгортався національно-визвольний рух в Га­личині, Буковині і Закарпатті під час революції 1848-1849pp. в Авст­рійській імперії; розвивати в учнів ум
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:53
УРОК 15 Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні Мета: з'ясувати значення діяльності Т.Г. Шевченка у націо­нально-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні; розвивати в учнів уміння складати розповідь, в логіч­ній послідовності висвітлювати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:51
УРОК 14 Тема. Кирило-Мефодіївське братство Мета: охарактеризувати процес утворення, програмові доку­менти, громадсько-політичну діяльність та значення Кирило-Ме- фодіївського братства для розгортання національно-визвольного руху в Україні; розвивати в учнів уміння працювати з документа­ми та і
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:44
УРОК 13 Тема. Соціальні рухи на західноукраїнських землях Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище насе­лення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.,а також соціальні рухи, які відбувалися на українських землях в даний період; розвивати в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:40
УРОК 12 Тема. Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині XIX ст. Соціальні рухи Мета: охарактеризувати політику російського уряду щодо ук­раїнських земель в першій половині XIX ст.,форми протесту насе­лення та виступи українського селя
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:38
УРОК 11 Тема. Початок промислової революції Мета: охарактеризувати стан промислового розвитку україн­ських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX ст., визначити, які наслідки мав промисловий пере­ворот для розвитку промисловості та торгівлі в Україні; розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:35
УРОК 10 Тема. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аг­рарні відносини на українських землях у складі Російської ім­перії та на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії у пер. пол. XIX ст.; розвиват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:33
УРОК 8 Тема. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів умін­ня працювати з картою,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:31
УРОК 7 Тема. Російський визвольний та польський національно- визвольний рухи на українських землях у 20-30-х pp. XIX ст. Мета: охарактеризувати російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях в 20-30-х pp. XIX ст., а саме: діяльність масонських організацій в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:26
УРОК 6 Тема. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні Мета: з'ясувати, як на західноукраїнських землях наприкінці XVIII на початку XIX ст. відбувається пробудження національно­го життя і поширення української національної ідеї, а також оха­рактеризувати діяльність товариств греко-католиц
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:22
УРОК 5 Тема. Початок національного відродження Мета: формувати в учнів знання про початок національного відродження в Наддніпрянській Україні, яка перебувала під вла­дою Росії, наприкінці XVIII — на початку XIX ст.,а саме — про розгортання суспільно-політичного руху та заходи щодо відновлен­ня
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:20
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали