План конспект 9 клас Тема. Світ наприкінці XVІІІ— у ХІХ ст.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:05

Тема. Світ наприкінціXVІІІ— у ХІХ ст.

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Піз­ній Новий час (кінець XVIII п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хроно­логічними межами та періодизацією, змістом та структурою під­ручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, електронними та Ін- тернет-ресурсами; характеризувати зміни, що сталися в житті єв­ропейських держав наприкінці XVIII на початку XХ ст.; визна­чити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семест­рового й річного оцінювання.

Обладнання: підручник, карта, історичний атлас.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

основні терміни та поняття: «Нова історія», «цивілізація» (аг­рарна, індустріальна), «Французька революція», «капіталізм», «конституційна монархія», «парламентаризм», «промислова рево­люція», «республіка», «переділ колоній», «Перша світова війна», «суспільство», «модернізація».

основні дати:

     кінець XV початок XX ст. Новий час;

     кінець XV-XVIII ст. ранній Новий час;

     XIX початок XX ст. пізній Новий час. очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: називати хронологічні межі Нової історії; встановлювати хронологічну послідовність подій; показувати на карті головні європейські держави; аналізувати роль технічного прогресу;

порівнювати ознаки аграрного та індустріального суспільства; визначати основні зміни в політичному житті, напрямки полі­тичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

Хід УРОКУ

і. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ми починаємо вивчення другого періоду Нової іс­торії. За цей час в Європі відбуваються суттєві зміни: завершується промисловий переворот і закладаються основи індустрії; в резуль­таті революцій і реформ відбувається перебудова державної влади; складаються суверенні держави і змінюється характер міжнарод­них відносин. Всі галузі життя суспільства охоплює процес модер­нізації, тобто відбувається перетворення традиційного суспільства на індустріальне.

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

1.     Назвіть періоди історії, які передували історії Нового часу.

2.     Назвіть періоди історії Нового часу.

3.     Позначте з числа наведених події, що сталися у період раннього Нового часу:

1)

падіння Західної Римської імперії;

2)

Великі географічні відкриття;

3)

Тридцятирічна війна;

4)

хрестові походи;

5)

Реформація;

6)

виникнення цехового виробництва;

7)

Відродження;

8)

виникнення християнства;

9)

Куликовська битва;

 

10) утворення Священної римської імперії. Відповідь: 2; 3; 5; 7.

4.     Назвіть події першого періоду Нової історії, які відчутно впли­нули на світовий розвиток.

5.     Назвіть наслідки Великих географічних відкриттів.

6.     Назвіть наслідки Реформації.

7.     Назвіть наслідки Відродження.

8.     Назвіть державу, де відбувся промисловий переворот. У чому полягала суть промислового перевороту?

9.     Назвіть держави, де відбулися буржуазні революції.

Робота з картою

Учитель. Користуючись картою атласа «Карта світу напри­кінці XVIII ст.»,виконайте завдання:

1. Назвіть держави, які сформувалися на території Європи до XVIII ст.

2.     Назвіть держави, які володіли колоніями в Америці.

3.     Назвіть європейську державу, яка мала найбільші колоніальні володіння.

4.     Назвіть держави, в яких перемогла Реформація.

5.     Назвіть держави, які були батьківщиною Відродження.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Знайомство з підручником

Учитель звертає їхню увагу на обкладинку підручника, форза­ци, умовні позначення, ілюстрації, документи. Акцентує увагу на змісті й структурі навчального матеріалу, звертає увагу на хроно­логічні рамки періоду, що вивчається.

Учитель знайомить учнів з додатковою навчальною літерату­рою, історичними атласами та робочими зошитами, пропонує при­клади роботи з ними.

Знайомство з темами і критеріями оцінювання на уроках історії в 9-му класі

Учитель. Програма передбачає вивчення 6 тем, а саме:

     Тема 1. Велика Французька революція кінця ХVШ ст. Європа у період наполеонівських воєн.

     Тема 2. Європа в добу революцій 1848-1849 рр.

     Тема 3. Європа й Америка у добу об'єднання й модернізації сус­пільства.

     Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу.

     Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імпе­рій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

     Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII у ХІХ ст.

У процесі вивчення матеріалу передбачається відповідно до програми 3 тематичних оцінювання.

Тематичне оцінювання № 1

     Тема 1. Велика Французька революція кінця XVШ ст. Європа у період наполеонівських воєн.

     Тема 2. Європа в добу революцій 1848-1849 рр.

Тематичне оцінювання № 2

     Тема 3. Європа та Америка за доби об'єднання й модернізації суспільства.

     Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу.

Тематичне оцінювання № 3

     Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імпе­рій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

     Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII у ХІХ ст.

Зміст епохи Нового часу

Учитель. Початком історії Нового часу вважаються Великі географічні відкриття, завдяки яким світ стає єдиним. Великі гео­графічні відкриття відкрили можливості для світової торгівлі, да­ли поштовх розвитку промисловості і сільського господарства, на­копиченню капіталу. Відбуваються суттєві зміни і в духовному житті суспільства. Ідеї Відродження знайшли своє продовження в Реформації, а згодом і в освіті. Абсолютизм подекуди заступає конституційна монархія. Уряди держав проводять реформи управ­ління і законодавства, які іноді йшли врозріз з очікуваннями гро­мадян. Це призводило до визвольних воєн і революцій. Одна із них Французька революція кінця XVШ ст., яка здійснила вплив на Європу та інші країни світу. Нова історія насичена різноманіт­ними подіями, під час яких відбулося становлення єдиної світової цивілізації.

Знайомство з Інтернет-ресурсами

Знайомимо учнів з Інтернет-ресурсами з історії цього періоду.

Інтернет-адреси загального характеру

      академічна література;

      Енциклопедія "Британіка";

      BCEBIDO: наука, освіта, технології.

Всесвітня історія XIX століття

      події іс­торії XIX ст.;

     http://.www. ipolitics.spb.ru/proiects/history/index. htm під­бірка матеріалів із всесвітньої історії;

      історія XIX ст. у політичній карикатурі (History of the 19th Century in Political Cartoons);

      Наполеон(Napoleon);

      НаполеонБона­парт та його роль в історії;

      герої Латинської Америки;

     chartism.htm чартизм (Chartism);


     -Chastain index.htm Енцикло­педія революцій 1848 р. (Encyclopedia of 1848Revolutions);

      index.html Кримська війна;

      Ен­циклопедія рабства (Encyclopedia of slavery);

      Громадянська війна в США (The American Civil War);

      — Америка XIX в. — Дикий Захід чекає на вас...;

      Русько-ту­рецька війна 1877-1878 рр.;

     http: //www. vie torianweb .org/ Вікторіанська Британія (The Victorian Web).

Історичні та педагогічні сайти

      соціологічні науки;

      етнографічні дослідження;

      електронний історичний журнал;

      філософська енциклопедія;

      міжнародне об'єднання шкільних вчителів;

      Іслам як він є.

Музеї

      Державний Ермітаж (Санкт-Пе­тербург, Росія);

     mistral.culture.fr/louvre Лувр (Париж, Франція);

      Музей мистецтв Метрополітен (Нью- Йорк, США);

     museoprado.mcu.es Національний музей Прадо (Мадрид, Іс­панія);

      музеїВа­тикану;

      Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк, США).

W. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з поняттями 1. Згрупуйте історичні терміни за відповідними темами, дайте на­зву кожній групі: буржуазія, конституційна монархія, завод, селяни, банк, закони, наймані робітники, революція, виборчі права.

Відповідь

1)     економіка: буржуазія, буржуазія, наймані робітники, за­вод, селяни, банк;

2)     політика: конституційна монархія, закони, революція, ви­борчі права.

2. Співвіднесіть поняття й визначення. 

1       Модернізація
 

2       урбанізація

3       індустріалізація

А сукупність демографічних, еконо­мічних і соціальних змін, пов'язаних зі зростанням міст

Б створення великої, технічно розви­неної промисловості в боротьба між підприємцями за най­більш вигідні умови виробництва і збуту

г якісні зміни, під час яких відбу­вається перехід до більш розвине­ного суспільства

Відповідь: 1 Г; 2А; 3Б.

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали