План конспект 9 клас урок 2 тема. Франція напередодні революції
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:08

урок 2 тема. Франція напередодні революції

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

     показувати на карті кордони країн Європи наприкінці XVШ — на початку ХІХ ст.;

     аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції;

     характеризувати діяльність королівської влади;

     визначати причини Французької революції, провідні ідеї фран­цузького Просвітництва.

     давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Вольтеру, Монтеск'є, Руссо, Дідро;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

основні поняття: «феодально-абсолютистський лад», «стано­вий устрій», «Просвітництво», «панщина», «Енциклопедія», «по­літика», «економіка», «криза абсолютизму».

Історичні діячі: Людовік XVI, Вольтер, Ш. Монтеск'є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Мірабо, М. Лафайєт, Ж. П. Бріссо.

основні події

      1751-1780 рр. видання «Енциклопедії»;

      14 липня 1789 р. початок революції;

     26 серпня 1789 р. ухвалення Декларації прав людини і гро­мадянина;

     3 вересня 1791 р. ухвалення першої Конституції Франції;

      10 серпня 1792 р. повалення монархії.

обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

Робота з картками Картка № 1

Співвіднесіть поняття та визначення.

1       Новий час А спільнота людей, що живе у рукотвор­

ному середовищі, яких поєднують схожі духовні цінності та ідеали

2       традиційне Б суспільство, засноване на принципах суспільство        верховенства закону, політичних сво­бод і свободи підприємництва

3       цивілізація в суспільство, в якому головним багат­

ством стали фабрики і заводи, шахти й залізниці

4       індустріальна Г суспільство, в якому традиції, особли- цивілізація   вості господарського життя різних на­родів визначали уявлення людей про навколишній світ і ставлення до нього

Д період історії, що охоплює події XV — початку XX ст. Відповідь: 1 Д; 2 Г; 3 А; 4 В.

Карта № 2

Заповніть таблицю, використовуючи наведені твердження:

а)   основне джерело багатства — земля;

б)   основне джерело багатства — машини;

в)   прагнення людьми індивідуальної свободи;

г)   життя людини в суспільстві визначається традиціями;

д)   центром проживання переважної частини населення й сус­пільного виробництва є місто;

е)   центром проживання більшої частини населення й суспіль­ного виробництва є село.

Аграрна цивілізація (1)

Індустріальна цивілізація (2)

 

 

 

Відповідь: 1 — а, г, е; 2 — б, в, д.

II.  мотивація навчальної діяльності

Учитель. Велика Французька революція стала «історичним Рубіконом» в житті європейських народів. Вона ліквідувала ре­штки феодально-кріпосницьких пережитків, сформувала ідеї гу­манізму, що втілилися в словах «Свобода, рівність і братство», про­те вона ж спричинила появу гільйотини, знищення величезної кількості людей. Якими ж були причини революційних подій у Франції? Чи була революція неминучою? Ось питання, на які нам належить дати відповідь на цьому уроці.

III.  Вивчення нового матеріалу

Соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції

Учитель пропонує учням відповісти на питання.

1.     Дайте визначення поняття «революція».

2.     Назвіть держави, в яких у XVIII ст. вже перемогли буржуазні революції.

3.     Чим характеризуються капіталістичні відносини? Робота з картою

Учитель пропонує учням розглянути карту «Французька рево­люція кінця XVIII ст.» і дати відповіді на питання:

1.     Назвіть держави, з якими межувала Франція.

2.     Назвіть французькі провінції.

3.     Назвіть моря та океани, до яких мала вихід Франція.

Учитель. Франція у XVIII ст. залишалася аграрною країною з феодальними порядками, які гальмували розвиток промисловості і торгівлі. Промисловий переворот у Франції поки що не відбувся.

Учитель пропонує учням на основі документів та інформатив­них карток скласти характеристику соціально-економічного стану Франції напередодні подій 1789 р.

Робота в групах

Питання для роботи в групах:

1.     Стан сільського господарства.

2.     Розвиток промисловості.

3.     Стани французького суспільства.

1-а група

Інформативна картка № 1

З населення у 25 млн чол. 22 млн селяни. Селяни мали сплачувати такі податки:

1)     грошовий податок за користування землею;

2)     натуральний податок 1/4-1/5 від урожаю і приплоду худоби;

3)     дорожні, мостові, ярмаркові мита;

4)      подимна подать;

5)     десятина церкві;

6)      талья (податок на землю);

7)      габель податок на сіль.

Загальна сума податків за 30 років перед революцією збільшилася на 70 %

Текст 1. Уривок із твору англійського мандрівника та економіста Артура Юнга

ЮдовскаяА. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое время 1640-1870. — СПб., 1998. — С. 145-146.

«Проїжджаючи через Пейрак, ми зустріли масу жебраків... У селянок відсутні панчохи, черевики, а у землеробів під час робо­ти немає на ногах не те що дерев'яного, а навіть будь-якого взуття. Ця потреба підриває в корені народний добробут, бо широке спожи­вання серед бідняків важливіше, ніж серед багатих; становище бід­няків, яке примушує їх утримуватися від придбання шкіряних і бавовняних виробів, слід визнати злом, що спричиняє надзвичай­но важливі наслідки».

Запитання

1.     Як ви вважаєте, про які наслідки попереджає А. Юнг?

2.     Чому А. Юнг вважає найважливішим поширення споживання промислових товарів серед бідняків?

3.     Що, на ваш погляд, заважало розвиткові промисловості у Фран­ції?

4.     Оцініть стан внутрішнього ринку Франції. 2-а група

о р

П

Інформативна картка№ 2

Заохочувалося створення мануфактури, абсолютна монархія надава­ла власникам пільги та привілеї. Уряд створював спеціальні робіт­ничі будинки і госпіталі для забезпечення мануфактур робочою си­лою. Процвітало виробництво предметів розкоші. Галузі промисловості, орієнтовані на масовий попит (суконна, виробництво полотна, металообробна), перебували у стані занепаду. Деяких ус­піхів досягли вугільна, металургійна, бавовняна галузі

Технічне оснащення Англії і Франції наприкінці XVIII ст.

Техніка

1790 р.

Англія

Франція

Прядильні машини типу «Джентрі»

20 000

900

Машина Аркрайта

143

8

 

Інформаційна картка№ 3

к Строкатість мір ваги, довжини, об'єму, а також відсутність єдиної вл грошової системи.

Й Франція була великою морською і колоніальною державою, мала р

о значний торговий і військовий флот. Займалися торгівлею рабами

Запитання і завдання

1.     Які галузі промисловості розвивалися у Франції?

2.     Чому галузі промисловості, орієнтовані на масове виробництво, перебували в занепаді?

3.     На підставі даних таблиці дайте оцінку рівневі промислового розвитку Франції наприкінці XVIII ст.

4.     Назвіть, що заважало розвитку промисловості й торгівлі.

3-я група

Запитання

          Як традиційний становий розподіл Франції перешкоджав еко­номічному розвитку країни?

           Що, на ваш погляд, повинна була змінити революція?

Стани у Франції напередодні революції

Стани

Категорії

Чим володіли

Права та обов'язки

I    духівництво;

II    дворянство; дворянство шпаги; дворянство мантії; становили 4 % на­селення

Власники

1/3 всієї землі; мли­ни, хлібопекарні, давильні для вино­граду; мисливські угіддя, рибальство; захоплення громад­ської землі і ви­пасів; судова влада

Звільнені від сплати всіх податків

III — третій стан

Великі та дрібні під­приємці- власники, селяни, най­мані робіт­ники таін.

Банками, заводами, майстернями; не ма­ли власності

Повна відсут­ність політич­них прав. Спла­та всіх податків і повинностей. Забезпечували перші два стани

 

Підбиваючи підсумки групової роботи, вчителеві необхідно під­креслити, що в надрах феодальної системи господарювання скла­далися форми нового, капіталістичного ладу. У Франції розвивала­ся криза абсолютизму.

Учитель. Главою уряду у Франції був король. Саме до нього кожен з міністрів приходив з доповіддю; лише король ухвалював рішення. Посади при дворі купувалися та продавалися або переда­валися у спадок, міста втратили своє самоврядування, король по­лював і влаштовував бали, казна була порожня. Зовнішня політика Франції зазнала низки невдач: у Семирічній війні (1756-1763 рр.) їй довелося зіткнутися з Англією. В результаті Франція вимушена була поступитися Англії Канадою в Північній Америці, а також майже всіма завойованими територіями в Індії. Франція втрачала вплив на міжнародній арені. Знесилений війнами і поборами народ ремствував.

Учитель пропонує учням сформулювати причини Французької революції.

Представники французького Просвітництва

Учитель. Задовго до революції феодальний лад критикували передові мислителі, які виступали за рівність і справедливість, сво­боду думки. Таких людей почали називати просвітителями. Суть просвітницьких ідей: переконання в одвічному розумі природи, прагнення перебудувати суспільство на засадах розуму, тобто зро­бити природним. Головна сила цього процесу знання, а причина бідувань людей неуцтво.

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися з текстом підручника і заповнити таблицю.

Основні ідеї французьких просвітителів

Ставлення просвітителів

Монтеськ'є

Вольтер

Руссо

Мельє

До людини

 

 

 

 

До держави

 

 

 

 

До приватної власності

 

 

 

 

До релігії та церкви

 

 

 

 

 

По завершенні роботи вчитель робить висновок: ідеї французь­ких просвітителів стали ідейною передумовою революції; вони справили величезний вплив на розвиток суспільної думки в Європі та в усьому світі. Акцентується увага на гаслі «Свобода, рівність і братерство!».

W. Закріплення вивченого матеріалу

Учитель пропонує учням відповісти на проблемні питання уро­ку, використовуючи метод «Прес».

1.    Якими були причини революційних подій у Франції?

2.     Чи була революція у Франції неминучою?

     Я вважаю, що...

     Тому що...

     Наприклад,...

     Таким чином...

V. Домашнє завдання

1.    Опрацювати відповідний параграф підручника.

2.     Підготувати повідомлення про захоплення Бастилії.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів