План конспект 9 клас урок 8 Тема. Франція
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:47

урок 8 Тема. Франція

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     досліджувати політичний розвиток Франції у 20-40-і рр. ХІХ ст.;

     визначати причини і наслідки Липневої революції, характер і суть Липневої монархії;

     характеризувати особливості економічного розвитку Франції;

     порівнювати становище англійських та французьких робітни­ків;

     давати характеристику визначним особистостям цього періоду;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Основні поняття: «Реставрація», «Липнева монархія», «Липне­ва революція», «промисловий переворот», «соціалісти-утопісти».

Історичні діячі: Людовік XVIII, Карл X, Поліньяк, Луї-Філіпп, О. Бланкі, Л. Блан, П. Прудон.

Основні події:

     Червень 1815 р. друга реставрація Людовіка XVIII;

     1824-1830 рр. правління Карла X;

     27-29 липня 1830 р. Липнева революція;

     1830-1848 рр. Липнева монархія.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

 

1.      Знайдіть помилки в тексті.

1)    У період правління королеви Вікторії уряд торі втілив у життя законопроекти про шкільну і військову реформи. (У період правління королеви Вікторії уряд вігів утілив у життя законопроекти про шкільну і поштову реформи.)

2)     У 30-40-і рр. Англія імпортувала текстиль і продукцію важ­кої промисловості. (У 30-40і рр. Англія експортувала текс­тиль і продукцію важкої промисловості.)

II.  мотивація навчальної діяльності

Учитель. У Франції була відновлена династія Бурбонів. Відо­мий політичний діяч Талейран сказав про Бурбонів у період Рес­таврації: «Вони нічого не забули і нічого не навчилися». Нам нале­жить дізнатися про події у Франції 1815-1848 рр. і з'ясувати причини нестабільності в державі.

III.  Вивчення нового матеріалу

Буржуазна монархія

Учитель. Розгром армії Наполеона Бонапарта в битві при Ва­терлоо призвів до другої реставрації монархії Бурбонів у Франції. На трон було повернено Людовіка XVIII. Король дарував Франції нову конституцію Хартію 1814 р.

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 1. Із конституційної хартії Людовіка XVIII Хрестоматия по новой истории, 1640-1870: Пособие для учи­теля / Сост. В. Г. Сироткин и др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 118-119.

«...Сучасне становище королівства вимагало видання консти­туційної хартії... Найдорожчим... є те, щоб всі французи жили між собою, як брати, і щоб ніколи жоден гіркий спомин не порушив би більше спокій...

  Французи рівні перед законом, якими б не були їхні титули і чини...

 Особиста свобода їх однаково гарантована: ніхто не може бу­ти підданий переслідуванню або затриманню інакше, як у передба­чених законом випадках...

  Французи мають право обнародувати й друкувати свої дум­ки, узгодивши це із законами...

  Особа короля недоторканна і священна. Його міністри від­повідальні. Виконавча влада належить виключно королю.

 Король є верховний глава держави.

  Законодавча влада здійснюється спільно королем, палатою перів і палатою депутатів від департаментів.

 Закон пропонується королем...

   Палати можуть... просити короля запропонувати закон... і вказати, який повинен бути його зміст...

 Палата депутатів складається з депутатів, обраних колегіями.

 Ніякий депутат не може бути допущений до палати, якщо йому не має 40 років і він не платить тисячу франків прямих податків...

  Виборці, що беруть участь у виборах депутатів, мають плати­ти прямі податки у розмірі 300 франків і бути за віком не менше 30 років від народження...»

Запитання

1.     Якими були історичні умови, коли створювався цей документ?

2.     Назвіть мету видання хартії.

3.     Назвіть форму державного правління Франції, яку затверджу­вала хартія.

4.     Чим, згідно з хартією, обмежувалася влада короля?

5.     Поясніть принцип нового виборчого права, який був встановле­ний у країні.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель наголошує, що Хартія 1814 р. встановила в країні конституційну монархію. Панівне ста­новище в країні посіли землевласники, які поділили владу з вели­кою буржуазією. Це був перший крок до створення буржуазної мо­нархії.

Липнева революція 1830 р. «Три славні дні»

Учитель. Після смерті в 1824 р. бездітного Людовіка XVIII корону успадкував його молодший брат граф д'Артуа, який став королем Карлом X (1824-1830). Щороку цей король дедалі більше повертався до методів старого порядку. Він вживав заходів, що об­межували права широких верств суспільства, у тому числі й прав­лячої верхівки.

Робота з підручником

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт пара­графа й відповісти на запитання: «Які заходи Карла X спровокува­ли політичну кризу?».

     Звільнено 250 наполеонівських генералів;

     компенсація колишнім емігрантам за втрачене в роки револю­ції майно;

     розбещена Національна гвардія.

Учитель. Політичну кризу посилювали економічні кризи, що періодично спалахували у країні та призводили до зростання числа бідних і безробітних.

Намагаючись придушити опозицію, Карл Х у липні 1830 р. на­важився на здійснення державного перевороту, підписавши ряд указів.

Робота з документом

Учитель пропонує учням розглянути документ і відповісти на запитання.

Текст 2. Із декретів Карла X

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 20.

«Ми, Карл, милістю Божої король Франції,... за доповіддю на­шого кабінету міністрів запроваджуємо таке:

...Свободаперіодичного друку відміняється... Будь-який жур­нал і періодичне або напівперіодичне видання, незалежно від його змісту, може з'явитися як у Парижі, так і його департаментах ли­ше з дозволу, отриманого від нас авторами і видавцем. Дозвіл цей поновлюється кожні три місяці. Він може бути скасований».

Запитання

1.     Як характеризує даний документ внутрішню політику короля Карла X?

2.     Як ви вважаєте, чого намагався досягти король Карл X?

3.     Як ви вважаєте, чи було можливим відновлення старих поряд­ків у Франції?

Учитель. Окрім скасування свободи друку, король розпустив палату депутатів і різко обмежив виборче право. Закони Карла X сталиприводом для революції.

Текст 3. Очевидець про Липневе збройне повстання 1830 р. Хрестоматия по новой истории, 1640-1870: Пособие для учи­теля / Сост. В. Г. Сироткин и др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 119.

«Із самого ранку все населення Парижа перебувало в русі; заго­ни з передмістя... вирушали в дорогу. Озброєні громадяни захопи­лиратушу, інші оволоділи баштою Нотр-дам, прикріпили до неї трикольоровий прапор і вдарили в набат. Все було готове до бою: весь порох і свинець, які знайшлися у торговців, був захоплений...

...Регулярний бій відбувався в усіх районах Парижа. Основним театром нападу і захисту була міська ратуша. Жителі,... сповнені завзяття, вирішили перемогти або загинути: вони розташувалися в будинках, на дахах і безперервно стріляли по військах, що прохо­дили вулицями.

...Народ... атакував казарми жандармерії... Спочатку атакуючі були відбиті, але нарешті їм вдалося захопити будівлю ... Все, що в ній знаходилося, було вивантажене на вулиці та підпалене. Ніхто нічого собі не привласнив, сумлінність доходила до того, що у во­гонь кидали срібло і гроші...»

Запитання

1.     Де почалися революційні події?

2.     Як ви думаєте, чому революційні події отримали назву «три славні дні»?

Учитель. Палата депутатів ухвалила рішення передати коро­ну Франції близькому родичу Бурбонів Луї Філіппу Орлеанському, оскільки ліберали бачили в ньому людину, здатну проводити полі­тику компромісу, розпочату Людовіком XVIII.

Нового короля називали «король-буржуа». Луї Філіпп був най­більшим володарем лісів і фінансистом.

Король підписав нову Конституцію «Хартію 1830 р.».

Робота з порівняльною таблицею

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт підруч­ника, скласти порівняльну таблицю «Французькі конституції 1814 і 1830рр.» і відповісти на питання.

Критерії для порівняння

Хартія 1814 р.

Хартія 1830 р.

Влада короля

Глава держави; верховний головнокоманду­ючий;

здійснював законодавчу і ви­конавчу владу

Король керує на запро­шення народу; втратив право видавати закони

Обмеження влади короля

Парламент

Парламент

Виборчі права

Обмеження виборчих прав майновим і віковим цензом

Зниження майнового і вікового цензу

Приватна власність

Недоторканність приватної власності

Недоторканність при­ватної власності

Демократичні права і свободи

Проголошення демократич­них свобод

Проголошення демо­кратичних свобод

 

Запитання

1.   Назвіть основні відмінності двох французьких конституцій.

2.     Як ви вважаєте, чию владу закріплювала Хартія 1830 р.?

Промислова революція у Франції

Робота з документом

Учитель пропонує учням розглянути документи і відповісти на запитання.

Текст 4. Промисловий розвиток Франції

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Голь- ман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 309.

«Помітних успіхів досягла текстильна промисловість, перш за все бавовняна, в якій інтенсивно відбувалася механізація прядиль­ного виробництва; споживання виляску майже потроїлося. У шов­ковій промисловості поширився механічний ткацький верстат Жаккара. З 1815 до 1830 р. удвічі збільшилися виплавка чавуну і видобуток вугілля. З 1818 р. почалося застосування кам'яного вугілля в металургії, до 1825 р. на ньому виплавлялася вже 1/3 за­ліза, що вироблялося в країні. Парових машин у Франції було ще замало, але їхня кількість зростала з 65 у 1820р. до 620 у1830 р.

У цілому ж, у промисловості в цей час ще переважали капіталіс­тична мануфактура і дрібні майстерні ремісничого типу. В еко­номіці домінуючу роль зберегло сільське господарство: 1827 р. з 8,7 млрд франків національного доходу на нього припадало 5 млрд франків».

Текст 5. Промисловий розвиток Франції

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И.Голь- ман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 315.

«До кінця першої половини XIX ст. фабрична організація ви­робництва переважала в усіх головних галузях текстильної про­мисловості. Швидкими темпами розвивалися бавовняна індустрія (імпорт виляску з 1830 по 1840 р. майже подвоївся), виробництво вовни (імпорт вовни зріс з 1830 по 1845 р. у 4 рази). З виробництва шовку Франція вийшла на перше місце у світі. Велику роль в екс­порті відігравали різноманітні предмети розкоші.

Серйозні зміни сталися й у важкій промисловості. У металургії на зміну деревному вугіллю приходило кам'яне: до 1847 р. на коксі виплавлялося вже дві третини чавуну. Фабрично-заводський тип виробництва затвердився в чорній металургії, запроваджувався в машинобудуванні, яке виробляло парові машини, верстати та ін­ше промислове устаткування, паровози. Кількість парових дви­гунів збільшилася з 1830 по 1848 р. у 8 разів (з 616 до 4853)».

Запитання до текстів 4 і 5

1.     Назвіть факти, які свідчать про те, що у Франції відбувалася промислова революція.

2.     Що можна сказати про темпи промислової революції у Фран­ції?

3.     Назвіть провідні галузі промисловості Франції.

4.     Які товари експортувала Франція?

Текст 6. Розвиток французької промисловості Хрестоматия по новой истории, 1640-1870: Пособие для учи­теля / Сост.В. Г. Сироткини др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С.115-116.

«Промисловці... не припиняли називати англійців «нашими одвічними суперниками». Головна рада мануфактури... билася... над питанням: чим Англія підкорила світ, підпорядкувала його своїй економічній гегемонії... Відсутність власного торговогофло­ту, подібного до такого, як в Англії, позначалася на французькому експорті.

...Англія уявлялася французам... країною недосяжних техніч­них чудес... В усіх галузях промисловості значного поширення на­були машини. ...Рух вагонів по рейках, але за допомогою коней, а не пари почався у Франції 1822 р. Але це нововведення... стосува­лося... винятково перевезення вугілля.

...Для відбілювання бавовняних тканин французи зовсім не ко­ристувалися складними і дуже дорогими машинами, які в Англії застосовувалися повсюдно.

...Відсутність машин була зумовлена нестачею вільних капі­талів у французькій промисловості... Машини виписувалися з Ан­глії. Але коштували ці... машини французам надзвичайно дорого.

Розвиток французького машинобудування гальмувався неста­чею кваліфікованих робітників..., технічною відсталістю фран­цузької чорної металургії, в яку нові методи виробництва... запро­ваджувалися вкрай повільними темпами».

Запитання

1.     Назвіть державу, яка лідирувала у світовому промисловому ви­робництві.

2.     Назвіть чинники, що сприяли швидкому економічному зрос­танню Англії.

3.     Назвіть причини, які заважали промисловому розвитку Франції.

Криза липневої монархії

Учитель. Промислова революція призвела до погіршення становища робітників. Зріс робочий день, знизилася заробітна платня. У середовищі робітників почалися заворушення.

Робота з документами

Учитель пропонує учням прочитати документи і відповісти на запитання.

Текст 7. Газета про повстання ліонських ткачів 1831 р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 20-21.

«Ліонське повстання відкрило важливу таємницювнутріш­ню боротьбу, що відбувається у суспільстві між класом багатіїв і класом, який нічого не має. Наше торгове і промислове суспіль­ство має свою виразку, як і всі інші суспільства: ця виразка — робіт­ники. Немає фабрик без робітників; а з робочим населенням, що дедалі зростає і завжди вимагає, немає спокою для суспільства... Варвари, що загрожують суспільству, не на Кавказі і не в та­тарських степах; вони у передмістях наших фабричних міст; і не слід ображати цих варварів; на жаль! їх більше слід жаліти, ніж засуджувати; вони страждають, нужда їх тисне... Вони сильніші, вони численніші, ви самі даєте їм зброю, і, нарешті, вони страшен­но потерпають через злидні... Давати політичні права і національ­ну зброю тим, у кого нічого захищати і хто може все забрати, — зна­чить йти проти збереження суспільства. Ось що середній клас повинен краще, ніж будь-коли, розуміти з часу ліонських подій, інакше — він обдурений і сам перебуває у змові з метою досягнення власної своєї загибелі... Сучасне суспільство загине від своїх проле­тарів, якщо воно не намагатиметься всіма можливими засобами на­дати їм частку власності, або вона зробить їх активними та озброє­ними громадянами до того, як зробить їх власниками».

Запитання

1.     Як ви думаєте, хто є автором документа? Які його політичні погляди?

2.     Як автор характеризує робітників?

3.     До чого закликає автор статті?

Текст 8. Листівка ліонських ткачів 1834 р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 21.

«...Ми — люди, ми повинні зажадати для себе користуватися природними правами... Нам відмовили у цих правах, значить, ми маємо право боротися за те, щоб їх отримати. Звичайно, нам обтяж­ливо, що для повалення тиранії проливається кров. Але ця кров не може лягти на нашу голову, бо наші вороги почали вбивати нас раніше, ніж ми навіть подумали взятися за зброю... Нехай живе свобода! Прокляття тиранам!»

Запитання

1.     До чого закликали автори листівки?

2.     Якими методами робітники хотіли досягти зміни свого стано­вища?

3.     Наскільки, на вашу думку, можливе або неможливе застосу­вання насильства?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1.     Як ви вважаєте, чому Бурбони у 1815-1830 рр. не змогли відно­вити у Франції дореволюційні порядки?

2.     Чим можна пояснити відставання французької промисловості від англійської на початку ХІХ ст.?

3.     Чим можна пояснити той факт, що спочатку король-буржуаЛуї Філіпп користувався великою популярністю в народі?

4.     Які зміни сталися в політичному житті Франції після встанов­лення Липневої монархії?

5.     Які зміни сталися в соціально-економічному житті Франції піс­ля встановлення Липневої монархії?

V. Домашнє завдання

          Прочитати відповідний параграф підручника.

           Підготувати повідомлення про повстання декабристів у Росії.

          Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про рево­люційні події в Європі.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів