План конспект 9 клас урок 16 Тема. США
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:16

урок 16 Тема. США

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     показувати на карті хід громадянської війни в США;

     аналізувати два шляхи ринкової революції США, територіаль­ну експансію США на американському континенті, причини, хід та наслідки громадянської війни;

     давати характеристику визначним особистостям цього періоду (зокрема Лінкольну);

     застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття: «фермер», «скватер», «плантаційне рабство», «аболіціонізм», «республіканці», «демократи», «конфедерація», «резервація», «громадянська війна», «гомстед», «експансія», «Реконструкція».

Історичні діячі: Д. Браун, А. Лінкольн, Р. Лі, В. Шерман, В. Грант.

Основні події:

     1828 р. утворення демократичної партії;

     1854 р. утворення республіканської партії;

     1859 р. повстання під проводом Дж. Брауна;

     1861-1865 рр. Громадянська війна;

     20 травня 1862 р. Акт про гомстеди;

     1 січня 1863 р. набрав чинності закон про скасування рабства;

     1865 р. ухвалено 13 поправку до Конституції США про ска­сування рабства;

     1865-1877 рр. реконструкція Півдня США.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал. тип уроку: комбінований.

Хід УРОКУ

i.  Актуалізація знань учнів

I.      Поясніть твердження.

1.    Англія «майстерня світу».

2.     Англія «батьківщина лібералізму».

3.     Англія «мачуха інших народів».

4.     Англія «світовий банкір».

II.    Визначте правильні відповіді.

1.     Світова економічна першість Англії в 50-60-х рр. полягала у тому, що:

а)   була єдиною країною, де відбувався промисловий переворот;

б)   випереджала решту країн за технічним розвитком;

в)   англійські товари були найбільш конкурентоспроможними на світових ринках;

г)   займалася піратством;

д)   здійснювала основну частину міжнародних вантажних пе­ревезень;

е)   за рівнем розвитку сільського господарства посідала 1 місце у світі;

ж)  перетворилася на світовий фінансовий центр. Відповідь: б, в, д, ж.

2.     Основні положення виборчої реформи 1867 р. в Англії:

а)   ліквідація «гнилих містечок»;

б)   запровадження виборчого права для чоловіків, що досягли 21 року;

в)   запровадження виборчого права для жінок;

г)   зниження майнового цензу;

д)   надання виборчих прав жителям колоній. Відповідь:б, г.

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Перемога у війні з Англією та створення незалеж­ної держави створили умови для швидкого розвитку капіталізму. Проте в США економічний розвиток відбувався двома різними шляхами, що зрештою призвело до громадянської війни між Пів­ніччю і Півднем.

iii.  Вивчення нового матеріалу

Зростання території США у І пол. XIX ст.

Складання таблиці

Учитель пропонує учням на основі матеріалу підручника і карти історичногоатласа «Зростання території США до 70-х рр.

XIX ст. Громадянська війна у США 1861-1865 рр.» скласти таб­лицю.

Територіальні придбання США

Дата

Території, які були приєднані

Події, в результаті яких від­булося розширення територій

 

 

 

 

Учитель повідомляє про документ, на якому базувався зовніш­ньополітичний курс США, — доктрину Монро — «Америка для американців».

Соціально-економічний розвиток США

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням, використовуючи карту історичного атласа «Зростання території США до 70-х рр. XIX ст. Громадянська війна у США 1861-1865 рр.», виконати завдання:

1.     Назвіть штати і території, вільні від рабства.

2.     Назвіть штати і території, в яких було поширено рабство.

Робота з таблицями

Учитель пропонує проаналізувати таблиці й зробити висновок економічному розвитку Півночі Америки.

Показники розвитку

Північ

Південь

Населення

22 млн чол.

9 млн чол. (з них 4 млн рабів)

Питома вага в промис­

85 %

15 %

ловій продукції країни

 

 

Кількість робітників

1,3 млн

0,1 млн

у промисловості

 

 

Довжина залізниць

30 тис. км

10 тис. км

Виробництво прокату

480 тис. т

30 тис. т

Число веретен на текс­

5 млн

0,3 млн

тильних фабриках

 

 

 

 

Показник

Північ

Південь

Населення

22 млн чол.

9 млн чол. (з них — 4 млн рабів)

Наймані робітники

1200 тис. і 700 тис. батраків

170 тис.

Капітал промисло­вих підприємств

850 млн доларів

170 млн доларів

Капітал банків

400 млн доларів

22 млн доларів

 

Запитання

1.     Оцініть промисловий розвиток Півночі.

2.     Оцініть промисловий розвиток Півдня.

3.     Які галузі промисловості розвивалися на Півдні, а які на Півночі?

Учитель. У південних штатах розвивалося господарство плантації. Плантатори використовували працю мільйонів рабів, отримуючи величезні прибутки.

Робота з документами

Учитель пропонує учням прочитати документи і відповісти на питання.

Текст 1. Господарство плантації

ЮдовскаяА. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История.Мир в новое время 1640-1870. — СПб., 1998. — С. 404-405.

«Плантатор зазвичай жив у садибі і сам займався господар­ством, користуючись послугами керівника. Великим плантаторам належала основна маса рабів. Із загальної кількості 1,5мільйона вільних сімей на Півдні близько 400 тисяч володіли рабами. З них 88 % мали менше 20 рабів, деякі від 1до 5. Плантаторська арис­тократія налічувала близько 10 тисяч сімей, і кожна з них існувала за рахунок праці 50 і більш рабів. «...Витрати на одного негра, включаючи податок, харчі, одяг і ліки,... коштували від 12 до13 доларів на рік». У 1825 р. ці витрати збільшилися до 35 доларів, але до цієї суми входили ще й витрати на плату наглядачам, на лі­кування, їжу, податки, на плуги, інструменти та ін. Наглядач же міг отримати до 1000 доларів на місяць».

Запитання

1.     Яку кількість рабів мали у своєму розпорядженні плантатори Півдня?

2.     Скільки на рік коштувало утримання раба?

3.     Спробуйте оцінити можливий прибуток господарства плантації.

4.     Що було необхідно плантаторам для отримання прибутку?

5.     У чому полягали суперечності між Північчю і Півднем?

Текст 2. Американський історик Денієл Бурстін про рабовласницьку систему в США

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: АСТ, 2003. — С. 82-83.

«Рабство мало регіональний характер, воно існувало лише в де­яких районах США, зокрема на Півдні. ...Плантатори Півдня зовс­ім не вважали своїх рабів ворогами, швидше вони дивилися на них як на членів великої сім'ї. Не можна сказати, що несправедливості не було зовсім, але у ті часи траплялось, що дружини плантаторів нерідко відігравали досить позитивну роль, надаючи, наприклад, допомогу при пологах, піклуючись про здоров'я рабів. Вони вважа­ли це своїм обов'язком. Треба також враховувати, що дехто був пе­реконаний у неповноцінності негритянської раси, необхідності опі­кати її представників, таких слабких і безпорадних».

Запитання

1.     Як ви вважаєте, чиї інтереси представляє автор?

2.     Чи згодні ви з його точкою зору? Свою відповідь аргументуйте.

Учитель. В Америці розгорнувся аболіціоністський рух рух за звільнення негрів. Цей рух був підготовлений глибокими змінами в умонастроях людей. Першою з європейських держав, яка наприкінці XVIII ст. скасувала... рабство у своїх колоніях, бу­ла революційна Франція. Віденський конгрес 1814-1815 рр. прий­няв рішення про заборону работоргівлі в Атлантичному океані.

У середині XIX сторіччя питання про рабовласництво стало од­ним з основних у політичному житті США.У 1854 р. була створена республіканська партія, до якої увійшли супротивники рабовлас­ництва. На президентських виборах 1860 р. республіканці висуну­ли своїм кандидатом Аврама Лінкольна.

Портрет історичної особи

Учитель пропонує учням виступити з повідомленням про Авра- ма Лінкольна.

Завдання: по ходу виступів письмово скласти історичний порт­рет Аврама Лінкольна.

Громадянська війна 1861—1865 рр.

Учитель говорить про те, що конфлікт між Північчю і Півднем переріс у військове протистояння, пропонує учням познайомитися з документами та хронологічною таблицею «Громадянська війна в Америці» й дати відповіді на запитання.

Текст 3. Маргарет Мітчелл «Понесені вітром»

«...Чи замислювався будь-хто з вас, джентльмени, над тим, що на півдні немає жодного збройного заводу? Або над тим, як взагалі мало ливарних заводів на півдні? Так само як і ткацьких фабрик, і вовнопрядильних і шкіряних підприємств. Чи замислювалися ви над тим, що у нас немає жодного військового корабля і що флот янкі може заблокувати наші гавані за один тиждень, після чого ми не змо­жемо продати за океан жодного пакунка виляску?... Я народився у Чарльстоні, але останні декілька років провів на півночі... І я ба­чив багато того, що ніхто з вас не бачив. Я бачив тисячі іммігрантів, готових за шматок хліба і декілька доларів битися на стороні янкі, я бачив заводи, фабрики, верфі, рудники і вугільні шахти все те, чого у нас немає. А у нас є один тільки виляск, раби і пиха. Це не ми їх, а вони нас розіб'ють в один місяць...»

Запитання

          Як герой роману Ретт Батлер оцінював сили сторін?

          У чому, на думку героя, полягали переваги янки?

          Як ви ввавжаєте, чому війна тривала не один місяць, а чотири роки?

Робота з хронологічною таблицею

Громадянська війна в Америці

Дата

Події

1860-1861рр.

створення Південної Конфедерації

1861 р.

обстріл військами Конфедерації форту Самтер біля Чарстона

1861-1862 рр.

похід південців на Вашингтон

1862 р.

спроба реалізації плану «удавного оточення» Півдня

1862 р.

ухвалення закону про гомстедів

1 січня 1863 р.

скасування рабства

літо 1863 р.

війська Конфедерації зазнали поразки у битві при Гет- тісберзі

1864 р.

«марш до моря» армії генерала Шермана

1865 р.

війська генерала Гранта зайняли столицю Віргінії м. Річмонд, закінчення війни

 

Запитання

1.     Виділіть етапи військових дій.

2.     Хто здобув перевагу на першому етапі громадянської війни? Чому?

3.     Хто здобув перемогу в Громадянській війні? Чому? Реконструкція Півдня

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний розділ підручника і скласти план відповіді.

Приблизний план

1.     Знищення рабства.

2.     Економічний розвиток країни. Заселення заходу. Проблеми ін­діанців.

3.     Соціально-політичне становище негритянського населення.

4.     Суперечності в таборі переможців.

5.     Створення організації Ку-клукс-клан.

6.     Утиски прав негритянського населення.

IV.  Закріплення вивченого матеріалу

1.     Співвіднесіть терміни і визначення.

1      Аболіціонізм А місце, призначене для проживання

корінного населення

2       гомстед              Б рух за скасування рабства

3       резервація В відновлення

Г земельна ділянка у 160 акрів Відповідь: 1 Б; 2 Г; 3 А.

2.     Співвіднесіть подію і період Громадянської війни в США. А Перший період війни;

Б другий період війни.

1)     Спроба реалізації плану «удавного оточення»;

2)     рейди армії Півдня на Вашингтон;

3)     скасування рабства;

4)     захоплення представниками півдня форту Самтер;

5)     битва при Геттісберзі;

6)      «марш до моря» генерала Шермана;

7)     акт про гомстеди.

Відповідь: А — 1, 2, 4, 7; Б — 3, 5, 6.

3.     Дайте відповідь на питання.

1)     Як ви вважаєте, чи могло існувати рабство без освоєння но­вих земель на заході?

2)     Як ви вважаєте, яких мотивів в аболіціонізмі було більше — економічних чи моральних? Свою відповідь аргументуйте.

V.  Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Заповніть порівняльну таблицю «Війна за незалежність у Пів­нічній Америці і Громадянська війна в США».

Критерії для порівняння

Війна за незалежність у Північній Америці

Громадянська війна в США

Рівень розвитку капіталізму

 

 

Мета війни

 

 

Учасники

 

 

Досягнуті результати

 

 


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали