План конспект 9 клас УРОК20 Тема. Велика Британія в останній третині ХіХ ст.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-04-2013, 08:03

УРОК20

Тема. Велика Британія в останній третині ХіХ ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     пояснювати причини втрати Англією промислового лідерства;

     висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і полі­тичного розвитку Великої Британії в останній третині ХІХ ст.;

     аналізувати внутрішню та зовнішню політику Великої Британії в останній третині ХІХ ст.;

     показувати на карті колоніальні володіння Великої Британії;

     характеризувати третю виборчу реформу;

     давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Гладстону, Дізраелі;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «протек­ціонізм», «ліберальна партія», «консервативна партія», «гом­руль», «лейбористська партія», «тред-юніони», «Фабіанське товариство», «протекторат», «домініон».

Історичні діячі: В. Гладстон, Б. Дізраелі.

основні події:

     1870 р. проголошення програми самоуправління Ірландії в межах Британської імперії — гомруль.

     1884-1885 рр. Третя виборча реформа;

     1888 р. — Е. Батлер випустив перший вітчизняний автомобіль;

     1899-1902 рр. англо-бурська війна;

обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

тип уроку: комбінований.

Хід УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

1.     Виправте помилкові твердження.

1)     До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював канцлер, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів виконавчою владою. (До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очо­лював імператор, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів законодавчою владою.)

2)      В імперії з'явилася власна валюта «французьке золото». (В імперії з'явилася власна валюта марка, яка була ство­рена за «французьке золото» контрибуцію, отриману від Франції.)

3)      Імперський уряд протегував католицькій церкві. (Като­лицька церква була в опозиції до імперського уряду, оскільки воно явно протегувало протестантській церкві.)

4)     Реформу освіти Бісмарк назвав «боротьбою за культуру» «культуркампф». («Культуркампф» боротьба проти ка­толицької церкви.)

5)      Бісмарка називали «політиком з душею народного поета». («Політиком з душею народного поета» називали німець­кого соціал-демократа Августа Бебеля. Бісмарка називали «залізним канцлером».)

6)      У Німеччині було проведено релігійну реформу «прак­тичне християнство». (Бісмарк стає ініціатором робітни­чого законодавства, якому він сам дав назву «практичне християнство» надання допомоги «бідним і слабким».)

7)    Фраза «Ті часи, коли німець одному зі своїх сусідів посту­пався землею, іншому морем, а собі залишав небо..., ми­нули... Ми вимагаємо і для себе місця під сонцем...» нале­жить імператору Вільгельму II. (Ця фраза належала майбутньому канцлеру Німеччини фон Бюлову.)

2.     Прочитайте фрагмент зі статті в англійській газеті «Сатердей

Ревью», опубліковану 1897 р. і дайте відповідь на запитання.

«Жахлива дуель готується між Англією та Німеччиною! Я був

би щасливий, якби війна спалахнула між цими країнами якомога швидше. Поки перевага англійського флоту ще дозволяє зруйнува­ти Бремен і Гамбург, Кільський канал і гавані Балтійського моря. Ми, втім, охоче надамо Франції та Росії винагородити себе в Німеч­чині».

     Як ви вважаєте, чому англійський журналіст стурбований зрос­танням могутності Німеччини і можливостями Великобри­танії?

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. До 70-х рр. XIX ст. Великобританія залишалася най- могутнішою європейською державою, перевершуючи всі країни за рівнем економічного розвитку та за розміром своїх колоніальних во­лодінь. Про її пріоритет на морі було навіть згадано у рядках націо­нального гімну: «Керуй, Британіє, морями!» Але світ змінювався, змінювалася сама Великобританія, змінювалося її місце у світі. На вплив і могутність Британії почали зазіхати Німеччина та США.

iii.  Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст параграфа і визначити особливості економічного розвитку Великобританії.

Передбачувані відповіді учнів:

     технічне відставання (застаріле устаткування);

     низький агротехнічний рівень сільського господарства;

     вивезення капіталу;

     експлуатація колоній.

Внутрішня політика англійських урядів

Учитель. Основними політичними партіями були ліберали і консерватори. З 60-х рр. XIX ст. уряди Великобританії займалися реформаторською діяльністю. Лідером ліберальної партії був У. Гладстон, він чотири рази був прем'єр-міністром, обіймаючи цей пост близько тринадцяти років.

Лідером консервативної партії був Б. Дізраелі.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням заповнити порівняльну таблицю «Внутрішня політика англійських урядів» і визначити, вирішен­ню переважно яких питаньекономічних політичних, соціаль­нихвіддавали перевагу уряди лібералів і консерваторів.

Реформи лібералів

Реформи консерваторів

Уїльям Гладстон

Бенджамін Дізраелі

Розширення прав тред-юніонів

Закон про 54-годинний робочий тиждень

 

Реформи лібералів

Реформи консерваторів

Закон про таємне голосування на виборах до парламенту

Реформа місцевого самоврядування

Реформа освіти

Створення законів про працю

Парламентська реформа

 

 

Робота з документами

Учитель пропонує учням проаналізувати документи і відповіс­ти на питання.

Текст 1. Закон про народне представництво 1884 р.

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 97.

«...2. В усіх містах і графствах Сполученого Королівства вста­новлюється єдина система виборчого права для домовласників і квартиронаймачів.

Кожна особа чоловічої статі, що є домовласником або квартиро­наймачем приміщення, що задовольняє необхідному цензу, в будь- якому графстві Англії або Шотландії повинна бути зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у від­повідному графстві; якщо ж вказана особа проживає в будь-якому місті або графстві Ірландії, то вона повинна бути там зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у від­повідному місті або графстві...

5. Кожний власник або орендар землі або дома у місті або у графстві Сполученого Королівства вартістю не менше десяти фун­тів стерлінгів має право реєструватися як виборець, а будучи за­реєстрованим, брати участь у голосуванні у відповідному місті або графстві».

Запитання і завдання

1.     У чому полягали зміни виборчого законодавства?

2.     Порівняйте парламентську реформу 1887 та 1867років.

Учитель. Окрім політичних партій, в Англії існувало чимало громадських організацій. Серед них особливе місце посідало Фа­біанське товариство.

Текст 2. Тактика Фабіанського товариства

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учи­теля / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 100.

«С. Вебб: ...важливі структурні зміни в суспільстві можуть бути здійснені тільки: 1) демократичним шляхом, тобто за ухвалою більшості народу, розум якого повинен бути заздалегідь підготов­лений до них; 2) поступово, щоб уникнути суспільного розладу, який не може бути виправданий ніякими міркуваннями приско­рення прогресу; 3) за умови, що в очах маси народу вони не ви­глядають аморальними; в іншому разі вони можуть аморально вплинути на нього; 4) в усякому разі в нашій країні мирними і конституційними засобами».

Запитання

1.     Яким шляхом члени суспільства прагнули досягти своєї мети?

2.     Як ви вважаєте, чому члени робітничого товариства не закли­кали до соціальної революції?

Колоніальна політика Англії

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням на основі карти історичного атласа «Завершення територіального поділу світу на поч. XIX ст.» і само­стійної роботи з підручником заповнити таблицю «Зміцнення Бри­танської колоніальної імперії».

Країна

Дата приєднання колонії

Значення колонії для Великобританії

 

 

 

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Відновіть відповідність між датою, подією та її змістом. 


      Зміст

                      Дата                 Парламентська реформа

 


А                               Б                             В

1       1832 р. 1 ІІІ парла-             1 Кількість виборців збільшено

ментська            за рахунок робітників на

реформа             1 млн чол.

2       1867 р. 2 І парла-                2 Право голосу надано нижчим

ментська            прошаркам робітничого кла-

реформа             су — батракам і шахтарям

3       1887 р. 3 ІІ парла-              3 Кількість виборців збільшено

ментська            вдвічі, але значна частина чо-

реформа             ловічого населення країни так і не отримала права голосу

Відповідь: А 1 — Б 2 — В 3; А 2 — Б3 1; А 3 —Б 1 — В 2.

2.     Оцініть загальну тенденцію розвитку парламентаризму в Анг­лії.

3.     Поясніть, чому консервативні кола британського уряду не праг­нули надати Ірландії автономію.

4.     Чим можна пояснити той факт, що Великобританія в кінці XIX ст. відмовляється від політики «блискучої ізоляції»?

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Підготувати помилкові твердження з теми.

3.     Підготувати повідомлення про утворення американських моно­полій (Рокфеллер, Форд, Морган).

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів