План конспект 9 клас УРОК21 Тема. США у 1877-1900 рр.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-04-2013, 10:31

УРОК21 Тема. США у 1877-1900 рр.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     показувати на карті основні індустріальні центри Європи і США;

     пояснювати причини економічного піднесення країни;

     висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і полі­тичного розвитку США в останній третині ХІХ ст.;

     називати напрямки територіальної та економічної експансії США;

     застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

Основні поняття: «трест», «фінансово-промислова група», «ан- тимонопольне законодавство», «Американська федерація праці», «імігранти».

Історичні діячі: Г. Форд, Дж. Рокфеллер, Дж. Шерман.

Основні події:

      1867 р. придбання у Росії Аляски.

      1876 р. — А. Г. Белл отримав патент на виготовлення телефона.

      1883 р. — Х. Максим створив станковий кулемет.

      1896 р. — Г. Форд випробував свій перший автомобіль.

      1898 р. американо-іспанська війна.

Обладнання:підручник, історичний атлас, додатковий матеріал. Тип уроку: комбінований.

Хід УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

1. Виправте помилкові твердження.

А Наприкінці XIX ст. економіка Великобританії розвивалася швидкими темпами. Пояснювалося це просто: капітали вкладалися у технічне вдосконалення підприємств. (Еконо­мічний розвиток Великобританії сповільнився: капітали вивозилися за кордони метрополії.)

Б У. Гладстон лідер консервативної партії, виступав проти парламентської реформи. (У. Гладстон у 50-х рр. XIX ст. пориває з консерваторами і починає співпрацювати з лібе­ралами, а згодом стає лідером партії. Виступав за прове­дення парламентської реформи.)

В Наприкінці XIX ст. після тривалої боротьби Ірландія отри­мала право на самоврядування. (Ірландія боролася за отри­мання самоврядування, але не досягла своєї мети)

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. США здійснювали модернізацію, упроваджуючи в життя все нове, незвичайне, формували себе як єдину націю. Швидкий економічний розвиток країни дозволив їй наприкінці XIX в. вступити в конкуренцію з Європою і в першу чергу з Вели­кобританією. Що ж сприяло цьому успіхові?

iii.  Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт підруч­ника і відповісти на запитання, записані на дошці.

1.     Яким чином ліквідація рабства сприяла економічному зростан­ню США?

2.     Поясніть взаємозв'язок між промисловим зростанням і зрос­танням сільського господарства.

3.     Як імміграція впливала на розвиток економіки США?

4.     Які галузі промисловості в США розвивалися в першу чергу?

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням проаналізувати дані таблиці і від­повісти на запитання.

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 36.

Розвиток і концентрація виробництва в США

Роки

Кількість промисло­вих заводів (у тис.)

% при­росту

З них працю­ючих (у тис.)

% при­росту

Обсяг виробництва (у млн дол.)

% при­росту

1869

252

-

2054

-

3386

-

1879

254

0,7

2733

33

5370

58,6

1889

355

40,0

4252

55,6

9372

74,5

1899

512

44,1

5306

24,8

13000

38,7

Тільки фабрик і заводів

1899

205

-

4510

-

11103

-

1909

265

29,3

6273

39,1

20063

80,7

1919

210

-20,7

8431

34,4

60053

199,2

 

Запитання

1. Як змінювалася кількість промислових підприємств?

2.     Назвіть кількість фабрик і заводів у США 1899 р.

3.     Порівняйте обсяг виробництва промислових підприємств з об­сягом фабрик і заводів. Зробіть висновки.

Учитель. У 90-х рр. XIX ст. в американській промисловості спостерігається процес концентрації виробництва та утворення мо­нополій. Розвиток монополій призвів до розорення дрібних і серед­ніх підприємців.

Робота з картою історичного атласа

Вчитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Сполучені Штати Америки у 1877-1914 рр.» і відповісти на пи­тання:

1.     Назвіть промислові регіони США.

2.     Назвіть галузі промисловості, які розвивалися в США.

3.     Назвіть центри автомобільної промисловості.

4.     Назвіть центри нафтопереробної промисловості.

5.     Назвіть центри металургійної промисловості.

6.     Назвіть американські трести.

7.     Як розв'язувалася індіанська проблема в США?

8.     Назвіть напрямки економічної експансії США.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про ство­рення американських монополій.

Створення антимонопольногозаконодавства

Учитель. За умов монополізації економіки держава мала за­хищати інтереси дрібних підприємців. У 1890 р. був прийнятий за­кон Шермана.

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з текстом документа і відповісти на питання.

Текст 1. Закон про охорону виробництва і торгівлі від незаконних ускладнень та монополій2 липня 1890 р. Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 116-117.

1.Будь-який договір або угода у вигляді тресту або в іншій фор­мі, якийускладнює торгову і виробничу діяльність, як і будь-якаподібна змова ззовні будь-якого одного штату, а також із зарубіж­ними організаціями, відтепер оголошуються незаконними. Будь- яка особа, що бере участь у такого роду договорі, угоді, змові, вва­жається правопорушником і, будучи визнаною винною, у судовому порядку карається штрафом до п'яти тисяч доларів або ув'язненням строком до одного року, або ж обома зазначеними покараннями за висновком суду.

2. Будь-яка особа, викрита у створенні або у спробі створення монополії, в угоді, у змові з іншими особами з метою монополізації будь-якого виду торгової або виробничої діяльності за межами будь- якого одного штату, а також із закордоном, вважається такою, що вчинила правопорушення, і, будучи визнаною винною в судовому порядку, карається штрафом до п'яти тисяч доларів або ув'язнен­ням строком до одного року, або обома зазначеними покарання­ми за вироком суду...

6.  Будь-яке майно, яке було придбане і яким володіють на під­ставі договору, угоди або змови, вказаної у статті 1, що транспор­тується за межі будь-якого одного штату або за кордон, може бути конфісковано на користь федерації; воно підлягає секвестру, а його власник — покаранню, яке передбачається законом за нелегальний імпорт до Сполучених Штатів.

7.  Будь-яка особа, діяльності та майну якої завдається збиток діями інших осіб або об'єднань способами, що визнаються заборо­неними або незаконними цим актом, може звернутися до суду того округу, де проживає або знаходиться відповідач, і останній, неза­лежно від розміру претензій, повинен відшкодувати потерпілому збитки у триразовому розмірі, сплатити позов і судові витрати.

Запитання

1.     Яким чином закон боровся з монополіями?

2.     Цей закон часто використовувався проти робітничих профспі­лок. Знайдіть у законі формулювання, яке дозволяло суддям це робити. («Змова, що ускладнює торгову і виробничу діяль­ність...»)

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями

1.     Назвіть чинники, які сприяли тому, що США стало світовим лі­дером.

2.     Як ви вважаєте, як вплинула конкурентна боротьба монополій на повсякденне життя пересічних американців?

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Підготувати повідомлення про Кримську й російсько-турецьку війни.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів