План конспект 9 клас УРОК 22 Тема. Модернізація Російської імперії
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-04-2013, 10:32

УРОК 22 Тема. Модернізація Російської імперії

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і полі­тичного розвитку Росії напередодні реформ;

     розповідати про реформи Олександра ІІ та їх наслідки;

     характеризувати зовнішню і колоніальну політику Російської імперії;

     описувати події Кримської та російсько-турецької війни;

     характеризувати наслідки повоєнних договорів для Росії;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «кріпосне право», «тимчасовозобов'язані», «судова реформа», «міська ре­форма», «військова реформа», «Кримська війна», «Паризький договір», «Берлінський конгрес», «народництво».

Історичні діячі: Олександр II, С. Вітте, В. Корнілов, П. На- хімов.

основні події:

     19 лютого 1861 р. скасування кріпосного права;

     1864 р. земська реформа;

     1864 р. судова реформа;

     870 р. міська реформа;

     1874 р. завершення військової реформи;

     1853-1856 р. Кримська війна;

     18 березня 1856 р. Паризький мирний договір;

     1877-1878 рр. російсько-турецька війна;

     1878 р. Сан-Стефанський договір, Берлінський трактат;

     1891-1893 рр. оформлення франко-російського союзу.

обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань. ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

Завдання

1.    Охарактеризуйте державний устрій Росії.

2.     Чому Росію назвали «жандармом Європи»?

3. У наведеному переліку позначте положення «теорії офіційної народності».

а)   Непорушність самодержавства в Росії;

б)   необхідність скасування кріпацтва;

в)   російський народ повністю відданий православній вірі;

г)   найважливішою державною засадою є народність;

д)   Росія має бути перетворена на конституційну монархію. Відповідь: а, в, г.

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Для Російської імперії друга половина XIX в. стала епохою докорінних змін. Це була спроба повернути втрачені пози­ції Росії в Європі.

iii.  Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Групова робота

Учитель пропонує учням об'єднатися в дві групи і на основі до­кументів дати характеристику:

      1-а група. Становищу у сільському господарстві Росії;

      2-а група. Становищу у промисловості.

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. — М.: Просвещение, 1987. — С. 143.

Виробництво та імпорт машин у 50-х рр. XIX ст.

В середньому на рік

Виробництво, в тис. крб.

Ввезення, тис. крб.

1850-1853 рр.

1387

3042

1854-1855 рр.

3009

798

1856-1860 рр.

5054

7243

 

Текст 1. Мануфактурна промисловість

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. М.:Просвещение, 1987. — С. 144-145.

«Ми, росіяни, у значній кількості отримуємо машини через усі наші порти. Отримання машин з-за кордону почалося вже давно, але останнім часом було вельми незначним, частково через неуцтво та забобони, частково внаслідок здешевлення людської праці. Але останнім часом ввезення машин з-за кордону вельми посили- лося,особливо з 1856 р.

. ..Цей факт красномовно свідчить про нашу неспроможність у справі побудови машин; принаймні, зрозуміло те, що наші механічні заклади не можуть задовольняти всі потреби нашої промисловості...»

Запитання до таблиці і тексту1

1.     Оцініть рівень промислового розвитку Росії.

2.     Як ви вважаєте, які чинники визначали таке становище?

3.     Що б ви запропонували змінити, для того щоб економіка Росії розвивалася швидше?

Текст 2. Прохання селян села Барашева-Усада своєму пануВолобуев О. В., КлоковаГ. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. М.:Просвещение, 1987. — С. 144-145. «25 квітня 1842 р.

...Ми звертаємося до вас... із сумним проханням: не залиште нас, бідних, у стані крайнього розорення. Будьте милосердні до нас, бідних, як батько наш небесний є милосердним, зробіть бать­ківську милістьнакажіть з комор її ясновельможності... видати хліба нам, бідним, для засіву землі... а ми по врожаю внесемо пози­ковий до її ясновельможності хліб... Необхідність змушує нас зай­мати хліб у її ясновельможності: селяни наші оброчні від розорен­ня не в змозі платити оброк її ясновельможності, бажають краще обробляти землю разом з панськими селянами,панські ж селяни, обтяжені панщиною, дійшли крайнього зубожіння...»

Текст 3. А. С. Кайсаров.Про необхідність звільнення кріпаків у Росії. 1806 р.

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. М.: Просвещение, 1987. — С. 145-146.

«...Коли кріпосна людина заради своєї користі працює над об­робкою ниви, то вона робить це для того, щоб зберегти і підтримати своє жалюгідне існування та свою сім'ю. Якщо ж заради вигоди па­на свого, то кожне зернятко, скільки їх є, сіє в землю з прокляттям! ...Якщо поміщик вважає вигідним отримувати те, що вибито з-під палиці..., то держава зазнає через це чималого збитку.

А якщо б навіть кріпак і прагнув із сумлінням обробити свій клаптик землі, то чи досить у нього часу для цієї роботи? Добре ві­домо, що всі сільські роботи належить виконати у певний час, знач­ну частину якого кріпак повинен витратити на обробку поля свого пана...»

Запитання і завдання до текстів 2 і 3

1.     Охарактеризуйте становище кріпосних селян.

2.     Дайте оцінку розвитку внутрішнього ринку Росії.

3.     Що б ви запропонували змінити для того, щоб економіка Росії розвивалася швидше?

Кримська війна 1853—1856 рр.

Виступи учнів з повідомленням про Кримську війну. Учитель. Поразка у Кримській війні яскраво засвідчила сут­тєве відставання Росії від інших країн Західної Європи.

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Кримська війна 1853-1856 рр.» і відповісти на питання:

1.     Назвіть учасників Кримської війни.

2.     Опишіть дії Росії 1853 р.

3.     Як змінилася ситуація на фронті 1854 р.?

4.     Назвіть дати і місця основних битв.

5.     Назвіть території, які втратила Росія згідно з Паризькою уго­дою 1856 р.

Учитель. Після поразки у Кримській війні Росія опинилася у глибокій економічній кризі. Тогочасні економічні відносини гальмували розвиток країни. У результаті Росія відставала від єв­ропейських країн на 50-100 років.

Реформи 60-70-х рр. у Росії

Групова робота

Учитель пропонує учням об'єднатися у групи, самостійно про­читати відповідний текст підручника й відповісти на питання.

      1-а група. Скасування кріпацтва.

      2-а група. Земська реформа.

      3-я група. Судова реформа.

      4-а група. Міська реформа.

      5-а група. Військова реформа.

      6-а група. Реформа освіти.

Результати виступів груп оформлюються в таблицю.

Назва

Рік про­ведення

Буржуазні ознаки

Феодальні ознаки

Відміна кріпац­тва

19 люто­го 1861р.

Особисте звільнення селян.Селяни отримува­ли цивільні права і могли мати приватну власність

Земля залишалася у влас­ності поміщиків. Селяни платили викупні платежі за землю. До сплати пла­тежів відпрацьовували панщину, платили оброк, тобто були тимчасово­зобов'язаними

 

Назва

Рік про­ведення

Буржуазні ознаки

Феодальні ознаки

Зем­ська

1 января 1864 р.

Створення виборних всестанових органів са­моврядування, які віда­ли місцевими справами

Провідну роль відіграва­ли дворяни. Діяльність земств контролювалася царськими урядовцями

Міська

16 червня 1870 р.

Створення виборних міських дум, в яких про­відне місце посідали представники крупної буржуазії

Діяльність міських дум перебувала під контролем губернаторів

Судова

20 листо­пада 1864 р.

Запроваджено безстанове судочинство; публічний змагальний судовий про­цес; запроваджено суд присяжних, адвокатів

Для селян був створений окремий волосний суд, який міг засуджувати до тілесних покарань. Влада зберігала право заарешто­вувати і відправляти у за­слання «політичних зло­чинців» без суду

Вій­ськова

1863­1874 рр.

Запроваджена загальна військова повинність. Обмежено термін служби в армії — 6 років, на флоті 7 років. Проведено якісне пере­озброєння армії. Скорочена чисельність армії та підвищена її боєздатність

Муштра і фізичні пока­рання, безправність сол­датів

 

Запитання

1.     Назвіть, які залишки феодального ладу стримували розвиток економіки Росії?

2.     Які наслідки мали ці реформи для подальшого соціально-еко­номічного розвитку Росії?

Учитель надає інформацію учням про рух народників.

Колоніальна політика Росії

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручни­ка і відповісти на запитання, записані на дошці.

1.     Назвіть основні напрями російської колонізації.

2.     Назвіть держави, з якими перетиналися інтереси Росії.

3.     Як Росія розв'язала «проблему» Кавказу?

4.     Яким чином відбувалася колонізація Середньої Азії?

5.    У чому полягало «східне питання»?

6.     Як Росія розв'язувала «східне питання»?

7.    Дайте характеристику результатам російсько-турецької війни 1877-1878рр.

8.     Чому Росія наприкінці. XIX ст.змінює свій зовнішньополітич­ний курс?

Учитель підбиває підсумок.

- Росія, використовуючи ідею панславізму, змогла закріпитися на Балканському півострові. Укладений франко-російський союз був спрямований проти Німеччини.

IV.  Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями

1.     Назвіть причини проведення реформ у Росії.

2.     Чому реформи в Росії почалися саме зі скасування кріпацтва?

3.     Назвіть основні напрямки колоніальної політики Росії.

V.  Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Заповнити таблицю «Наслідки міжнародних договорів Росії ІІ пол. XIX ст.».

Дата

Договір

Країни, що підписали договір

Наслідки

Паризький

 

 

 

Сан-Стефанський

 

 

 

Берлінський

 

 

 

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів