План конспект 9 клас УРОК23 Тема. Модернізація Японії
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-04-2013, 10:34

УРОК23 Тема. Модернізація Японії

основні поняття

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     висвітлювати основні напрямки соціально-економічного й полі­тичного розвитку Японії;

     аналізувати особливості розвитку Японії епохи Мейдзі;

     характеризувати Конституцію 1889 р.;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «сьогунат», «самурай», «ліберальна партія», «партія реформ», «революція Мейдзі».

Історичні діячі: Токуґава, Муцухіто. основні події:

     1867-1868 рр. революція Мейдзі та громадянська війна;

     1889 р. прийняття Конституції Японії;

     1894-1895 рр. японо-китайська війна.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

1. Співвіднесіть дати та події.

1       1861 р.                  А   міська реформа

2       1864 р.                  Б   завершення військової реформи

3       1870 р.                  В   земська реформа

4       1874 р.                  Г   скасування кріпосного права

Відповідь: 1 Г; 2 В; 3 А; 4 Б. 2. Співвіднесіть дати та події.

1       1853-1856рр.

2       1877-1878рр.

3       1856 р.

4       1878 р.

А  російсько-турецька війна

Б  Сан-Стефанський договір

в   Кримська війна

г   Паризький мирний договір


 


 


Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Г; 4 Б.

3. Позначте причини скасування кріпацтва.

а)   Поміщики вважали, що кріпацтво гальмує розвиток сіль­ського господарства;

б)   кріпацтво гальмувало, заважало здійсненню промислового перевороту;

в)   кріпацтво сприяло поширенню внутрішнього ринку;

г)   кріпацтво гальмувало впровадження інтенсивних форм гос­подарювання;

д)   кріпацтво зумовило поразку Росії в Кримській війні.

Відповідь: б, г, д.

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. До середини XIX ст. Японія була закритою для іно­земців, жила і розвивалася за своїми традиціями. Наприкінці XIX ст. завершився розподіл світу між провідними державами, склалася світова колоніальна система. Величезні території Азії та Африки були перетворені на колонії та напівколонії. Тільки Японія зберегла свою незалежність, причому не тільки зберегла незалеж­ність, але й сама незабаром перетворилася на велику колоніальну державу. Яким чином цестало можливим?

iii.  Вивчення нового матеріалу

Реформи епохи Мейдзі

Учитель. У той час, коли Європа йшла шляхом капіталістич­ного розвитку, в Японії, здавалося, зупинився час. Влада, як і рані­ше, була у сьогуна, який усунув імператора від реальної влади. Ім­ператор був затворником у своєму палаці і володів лише релігійною владою. Самураї існували за рахунок панщини та оброку з селян, панувала цехова система.

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 1.1. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»». Японія 1853 р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: АСТ, 2003. — С. 126-127.

«Іноземцям здається, що в разі, якщо вдасться досягти посту­пок з боку уряду Японії, з японським народом не буде великих кло­потів. Він відчуває сильну потребу у розвитку. Порядні люди, особ­ливо серед перекладачів, що спілкувалися з європейцями, нудьгують через відсутність розумового та етичного життя. Ниж­чий клас теж із заздрістю і здивуванням розглядає наші судна, лю­дей, просить у нас вина, п'є жадібно горілку, хапає кинутий шма­ток хліба, з дитячою цікавістю вдивляється у дрібниці, ловить на льоту у своїх човнах якусь ганчірку, ховає... Та й вищий клас, здається, обтяжений відчуженням від світу і своїм сонним, безплід­ним життям... Варто лише кинути заклик і японці натовпом вирвуться з воріт своєї в'язниці...»

Запитання

1.     Визначте характерні ознаки життя Японії.

2.     Що вважає автор в'язницею для японців?

Учитель. Після «відкриття» Японії іноземними державами до країни почали масово ввозити американські та європейські фаб­ричні товари, які підірвали японське мануфактурне і ремісниче ви­робництво, а також селянську домашню промисловість. В Японії почав зростати рух, учасники якого вимагали вигнати іноземців з країни. Цим скористалися прихильники відновлення влади імпе­ратора. У результаті сьогун з роду Токугава був усунений від влади. У 1868 р. імператора Муцухіто коронують імператором Мейдзі імператором «проінформованого правління».

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися з відповід­ним текстом підручника й заповнити таблицю «Реформи 1870­1880 рр. в Японії».

Назва реформи

Зміни

Наслідки

Аграрна

Земля передана селянам на умовах оренди. Селяни отри­мали право передавати землю за спадком

Обмежено крупне земле­володіння. Створені умови для товарного виробництва

Військова

Запровадження загальної вій­ськової повинності. Відкриття військових навчальних закладів

Збільшена військова потужність країни

Адміністра­тивна

Ліквідація князівств

Створена централізована держава

Освітня

Запровадження обов'язкової початкової освіти. Відкриття університету в Токіо

Можливість здобуття осві­ти за кордоном

Фінансова

Введення єдиної грошової одиниці

Зміцнення фінансової сис­теми. Створення банків. Зміцнення централізації держави

Судова

Введення єдиної судової системи

Зміцнення централізації держави

 

Особливості економічного розвитку

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 2. Особливості промислового розвитку Японії Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 132-133.

«...Доля Китаю була для правителів Мейдзі постійним нагаду­ванням про зовнішню небезпеку... Лідери урядуМейдзі міркували приблизно так: «Що нам необхідно, щоб уникнути долі Китаю? Су­часна армія і флот. Від чого залежить створення і склад сучасних збройних сил? Головним чином від важкої промисловості, машино­будування, гірської промисловості, суднобудування однимсло­вом, від промисловості, що має стратегічне значення. Таким чи­ном, перша стадія індустріалізації Японії була тісно пов'язана з військовою проблемою, і вже у цей період визначився напрям її подальшого розвитку...

Саме тому машинне виробництво в Японії було запроваджено спочатку в галузях промисловості, що мали стратегічне значен­ня...

Промислова політика уряду Мейдзі полягала ось у чому: взяти під державний контроль арсенали, чавуноливарні і суднобудівель- ні заводи і шахти, що раніше належали різним кланам. Потім цен­тралізувати їх і довести до високого рівня розвитку... Тільки після цього уряд мав намір продати велику частину цих заводів зграї фі­нансових магнатів, що користувалися його довірою...»

Запитання

1.     Назвіть особливості промислового розвитку Японії.

2.     Як ви вважаєте, чому основна увага в економічному розвитку Японії приділялася мілітаризації промисловості?

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Національно-визвольна боротьба народів Азії XIX на поч. XX ст.» і відповісти на питання:

1.     Назвіть район дій японської армії під час китайсько-японської війни.

2.     Назвіть території, які були захоплені Японією.

Конституція Японії 1889 р.

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 3. Конституція Японії1889р.

«Розділ I. Про імператора

1. Японська імперія управляється єдиною на всі часи імпера­торською династією...

3. Персона імператора священна і недоторканна.

4.   Імператор — глава держави, він володіє верховною владою і здійснює її відповідно до ухвал чинної конституції.

5.  Імператор здійснює законодавчу владу у згоді з імперським парламентом...

Розділ II. Про права та обов'язки підданих.

19.Будь-який японський підданий має однаковий доступ до цивільних і військових посад і до будь-якої іншої публічної служ­би...

22.  Японським підданим надається в установлених законом ме­жах свобода вибору і зміни місце проживання.

23. Ніхто з японських підданих не підлягає арешту, ув'язненню, виклику на допит або покарання інакше як згідно із законами...

27. Власність кожного японського підданого недоторканна. Ви­лучення, необхідні на користь суспільної користі, визначаються законом...

29. Японські піддані користуються в установлених законом ме­жах свободою слова, друку, зборів і союзів...

Розділ III. Про імперський парламент

33.  Імперський парламент складається з двох палат: палати пе­рів і палати депутатів.

34.   Палата перів відповідно до указу про палату перів скла­дається з членів імператорської родини, з носіїв дворянських ти­тулів та осіб, призначених до неї імператором...

          Жоден закон не може бути виданий без схвалення імперсько­го парламенту.

           Обидві палати голосують за пропоновані урядом законопро­екти. Кожній з них належить також право законодавчої ініціа­тиви...

Розділ VI. Про фінанси

64. Державні доходи і витрати повинні затверджуватися ім­перським парламентом у формі річного бюджету».

Запитання

1.     Назвіть органи законодавчої влади.

2.     Хто володів виконавчою владою?

3.     Назвіть демократичні права жителів Японії.

IV.  Закріплення вивченого матеріалу

Учитель пропонує учням відповісти на проблемні питання уро­ку, використовуючи метод «Прес».

Яким чином Японія перетворилася на велику колоніальну державу.

     Я вважаю, що...

     Тому що...

     Наприклад...

     Таким чином...

V.  Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Складіть схему державного устрою Японії.

3.     Підготуватися до роботи «Портретна галерея» з теми.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів