План конспект 9 клас УРОК 28 Тема. Китай у другій половині ХіХ ст.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-04-2013, 00:02

УРОК 28 Тема. Китай у другій половині ХіХ ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     пояснювати причини самоізоляції Китаю;

     висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай;

     описувати рух тайпінів;

     характеризувати політику самозміцнення Китаю;

     характеризувати повстання тайпінів;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття «тайпіни», «іхетуані».

Основні події:

      1644-1911 рр. правління династії Цинь;

      1840-1842, 1856-1860 рр. «опіумні» війни;

      1850-1864 рр. рух тайпінів;

      1898-1900 рр. повстання іхетуанів.

Історичні діячі: Цисі, Хун Сюцюань.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ


i. Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.     Опишіть державний устрій Китаю в XVII І пол.XIX ст.

2.     Охарактеризуйте духовне життя китайського суспільства. У чо­му полягали його особливості?

3.     Як ви вважаєте, чим була викликана політика самоізоляції Китаю?

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Понад 100 років Китай дотримувався політики «са­моізоляції». Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

ііі. Вивчення нового матеріалу

«Відкриття» Китаю. «Опіумні війни»

Учитель. «Відмичкою» до відкритих дверей Китаю стала для європейців та американців торгівля опіумом. Англійці налагодили контрабандне ввезення опіуму до Китаю з Індії. Спроба заборонити ввезення опіуму китайським урядом стала причиною опіумних воєн.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати учням відповід­ний текст параграфа й скласти таблицю «Опіумні війни у Китаї».

Опіумні війни

Дати

Учасники

Результати

Причини поразки

І опіумна війна

1840- 1842рр.

Китай, Англія

Підписання Нанкінського договору: передача Англії острова Ґонконґ, відкриття 4 портів для іноземних куп­ців

Економіч­на та вій­ськово- технічна відста-

ІІ-ІІІ опі­умні війни

1856- 1860рр.

Китай,

Англія,

Франція

Пекінський договір: інозем­цям дозволена торгівля в усіх найважливіших пор­тах і надані виняткові при­вілеї. Англійці і французи були непідсудні китайським законам.

Китай перетворювався на напівколонію

лість Китаю

 

Тайпінський рух

У Китаї після поразки опіумних воєн почався рух протесту.

Учитель пропонує учням сформулювати причини цього руху, використовуючи текст інформаційних карток та раніше отримані знання.

Інформаційна картка № 1

Понад 2/3 землі перебували у володінні крупних поміщиків, і майже 90 % населення становили безземельні батраки та орен­дарі. Разом з тим населення Китаю швидко збільшувалося. З по­чатку до середини XIX ст. кількість жителів у країні збільшилась зі 180 до 400 млн чоловік. Земельні наділи селян постійно скорочу­валися. Прогодувати сім'ю на кошти, які залишалися після випла­ти податків поміщику (за оренду віддавали 50 % урожаю) і державі, було неможливо.

Інформаційна картка № 2

Багато століть визначну роль у духовному житті китайців відігравало конфуціанство. Конфуцій розглядав державу як вели­ку сім'ю, де «государ батько і мати народу». Суспільство, згідно з Конфуцієм, має складатися з людей «які уникають крайнощів».

Китайці вважали, що сенс існування людей досягнення пов­ної гармонії між різними верствами населення в рамках мудро ке­рованої держави. Імперія Цинь не відповідала цьому ідеалу.

Причини руху тайпінів

1.     Послаблення влади імператора.

2.     Погіршення становища селян.

3.     Невідповідність між ідеальними уявленнями про державу і ре­альним життям.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про рух тайпінів. Решта учнів після виступу має відповісти на питання, за­писані на дошці.

Запитання

1.     Чому селянський рух у Китаї отримав назву «рух тайпінів»?

2.     Яка релігія була покладена в основу створення «Небесної дер­жави загального благоденства»? Поясніть чому.

3.     Яку територію контролювали повстанці?

4.     Які реформи були проведені у Тайпінській державі?

5.     Чому рух тайпінів зазнав поразки?

Політика самопосилення

Учитель. Наприкінці XIX ст. в уряді та при імператорському дворі склалася впливова група найвпливовіших сановників, які виступали за оновлення різних сторін життя за європейським зраз­ком. Їхня мета досягти самопосилення Китаю, якому загрожува­ла остаточна втрата самостійності. Для цього потрібно було подола­ти економічну та військово-технічну відсталість Китаю. Тому китайські сановники виступали за реорганізацію армії, оснащення її сучасними видами зброї, розвиток крупної індустрії і сучасних засобів транспорту.

З'явилися перші навчальні заклади західного зразка, де ви­вчалися іноземні мови, закуповувалося промислове устаткуван­ня, з'явилися механізовані підприємства. У містах будувалися багатоповерхові будинки в європейському стилі, розвивалася банківська справа. Але курс на самопосилення не дав бажаного результату. Китай зазнав поразки у війнах із Францією та Япо­нією (1894-1895).

Цим скористалися іноземні держави, які бажали збільшити свої володіння за рахунок територій у Китаї.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням прочитати відповідний текст парагра­фа і заповнити таблицю «Іноземна присутність в Китаї».

Країна

Дата договору

Терміни оренди території

Територія

Німеччина

1897р.

99 років

Область Цзяочжоу, з вій­ськовим портом Циндао, півострів Шаньдун

Росія

1897р.

25 років

Порти Порт-Артур, Дальній

Франція

1898 р.

99 років

Порт Гуанчжоувань

Англія

1898 р.

 

Порт Вейхай

 

Учитель. Китай охопила паніка. Країна опинилася перед за­грозою розподілу іноземними державами.

Повстання іхетуанів

Учитель. У Китаї утворилося таємне товариство «Кулак в ім'я світу і справедливості», головною метою якого було звіль­нення Китаю від «іноземних варварів». Імператриця Цисі виріши­ла використати цей рух для війни з іноземними державами й по­вернення країні колишньої могутності.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про пов­стання іхетуанів.

Бесіда за запитаннями

1.     Які держави брали участь у придушенні повстання?

2.     Чому боротьба за відродження могутності Китаю зазнала по­разки?

W. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Позначте чинники, які сприяли зростанню соціальної напру­женості.

а)   Зростання населення і нестача посівних площ (землі);

б)   підрив традиційних засад;

в)   бідність та убозтво народу;

г)   сваволя і здирство урядовців;

д)   спроби здійснити модернізацію країни за європейським зразком.

Відповідь: а, в, г.

2.     Відновіть хронологічну послідовність подій.

а)   Селянська війна тайпінів;

б)   І «опіумна війна»;

в)   ІІ «опіумна війна»;

г)   проголошення Хун Сюцюаня імператором Тайпінської дер­жави.

Відповідь: б а — г — в.

3.     Учитель пропонує учням відповісти на проблемне питання уро­ку, використовуючи метод «Прес».

Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

     Я вважаю, що...

     Тому що...

     Наприклад...

     Таким чином...

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Повторити підсумки франко-прусської війни 1870-1871рр.

3.     Повторити підсумки російсько-турецької війни 1877-1878рр

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів