План конспект 9 клас КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. «З ЛІТЕРАТУРИ XX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-03-2013, 12:20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. «З ЛІТЕРАТУРИ XX ст.»

Мета:   за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за­кріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отри­манні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до на­слідків власної праці.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання творчого характеру для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різни­ми рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГУРОКУ

Організаційний момент. Емоційна готовність школярів до уроку

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

IV. Завдання до контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень (3 б.) Виберіть одну правильну відповідь.

Автором поетичного твору «Перший сніг» є: а) М. Сарма-Соколовський; б) А. Мойсієнко; в) В. Герасим'юк; г) М. Мірошниченко.

За професійною спрямованістю Г. Многогрішний (І. Багряний «Тигролови)був:

а) лікарем-хірург; б) інженером-авіаконструктором; в) військовим; г) археологом.

Верлібр — це:

а)  особлива форма естетичного освоєння світу, при якій збері­гається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність;

б)  слово або вираз, вжитий у переносному, образному значенні;

в)  короткий віршований ліроепічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мо­тиві;

г)   вид віршування, що стоїть на межі між віршем і прозою, в якому немає рими, постійного розміру.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

Визначіть ті художні засоби, які мають місце у творі М. Сарми- Соколовського «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»:

а) синекдоха; б) метафора; в) епітет; г) гіпербола;

д)  анафора; е) порівняння.

Визначіть факти з життя і творчості, які характерні І. Багря­ному:

а) взагалі для письменника властиве уважне вслухання в рими природи, яка в його творчості по-справжньому жива, спов­нена загадкових прикмет і знаків;

б)  під час революції й до 1918 р.— комісар в Одесі;

в)  лікарський інспектор на Одещині;

г)   псевдонім обрав, як припускають літературознавці, під впливом захоплення творами М. Хвильового;

д)  належав до організації «МАРС»',

е)  засновник газети «Українські вісті».

Що із зазначеного нижче не відбувалося у творі В. Герасим'юка «Жива ватра»:

а)  відтворення бережливого ставлення до знарядь сільськогос­подарського інвентарю',

б)  процес здобуття ватри;

в)  практичне застосування вогню під час виготовлення мо­лочної продукції',

г)   захист отари від будь-якого лиха;

д)  застереження худоби від можливого її потрапляння до про­валля;

е)  викрадення ватри злим духом. Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

Установіть відповідність між жанром і його твором:

поліндром;

притча;

поезія, написана верлібром;

авантюрно-пригодницький роман.

а)  М. Мірошниченко «Фенікс — птах із земель руських»;

б)  І. Липа «У невідому путь»;

в)  В. Герасим'юк «Перший сніг»;

г)   І. Багряний «Тигролови»;

д)  А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим». Ключ: 1 — д; 2 — б; 3 — в; 4 — г.

Установіть відповідність між рядками поезії і назвою його твору:

«Тепер я експонат в дворі музею, де мліє зелен-сад, де кам'яні баби»;

«Сину людський, / ти стаєш у чоловіче коло, / ти готовий до древнього танцю / тільки тепер»;

«Як важко дихати йому! / Як свіжо доокола! / Ступає у по­рожню тьму / нога різьблена, гола»;

«Дерево тремо об дерево, / доки не народиться вона. / Вона помирає тільки раз, / Тому бережемо її».

а)  А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим»;

б)  В. Герасим'юк «Перший сніг»;

в)  В. Герасим'юк «Жива ватра»;

г)   В. Герасим'юк «Чоловічий танець»;

д)  М. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи».

Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — б; 4 — в.

9. Установіть відповідність між героями твору І. Багряного «Ти­гролови» і їх характеристикою.

Григорій Многогрішний;

Тунгуз Пятро Дядов;

Дід Сірко;

Майор Медвин.

а)  «О старий дідуган стільки надивився за життя, стільки ду­мав над усім і розумів навіть, чим що дише, що міг би кон­сультувати багатьох вчених і професорів з цих питань;

б)  «Почорніле обличчя з міцно стиснутими щелепами заросло ще­тиною, на круглому лобі дві глибокі зморшки сторч між кри­лами брів, а в зморшках сіль від поту. Одна брова тремтить, і від того таке враження, ніби брови ті пориваються полетіти;

в)  «Бравий герой і грізний суддя та володар душ людських і плюгавий злодюжка, порушник закону нетрів»;

г)   «Він прожив все життя отак, сам-один, як палець на вели­чезні простори. Мисливець і був повним господарем. В нього вже не було зубів, а сам він — як сухенький зморщений гри­бок. Жив з того, що ловив рибу, а іноді і вивірку»;

д)  «Гість виплутався з кущів і підійшов, розпливаючись в ши­року радісну посмішку цілим своїм квадратовим, косооким обличчям. Присадкуватий і добродушний».

Ключ: 1 — б; 2 — д; 3 — а; 4 — в.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:

а)  «Жива ватра людської душі» (За творчістю В. Гераси- м'юка);

б)  «Сміливі і тому щасливі» (За романом І. Багряного «Тигро­лови»);

в)  «Найдорожче для матері за життя» (За твором І. Липи «Мати»).

II варіант

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Хто із зазначених нижче письменників не належить до пред­ставників зорової поезії:

а) М. Сарма-Соколовський; б) А. Мойсієнко; в) В. Герасим'юк; г) В. Женченко.

З якою метою героїня твору І. Липи «У невідому путь» виру­шила у подорож? Щоб:

а)  з'ясувати власне походження;

б)  відшукати власні коренці;

в)  пізнати сонце, місяць, блакить;

г)   піднятись угору і заволодіти великим скарбом.

Роман — це ...

а)  художньо-публіцистичний жанр літератури, в основі якого лежать реальні факти, які зображено в сатиричному або гу­мористичному плані;

б)  драматичний твір, де зображують нерозв'язані моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя;

в)  великий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, в якому життя людей розкривається на тлі істо­ричних або соціально вагомих обставин;

г)   невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на пев­ному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

Визначіть ті художні засоби, які мають місце у творі В. Ге­расим'юка «Жива ватра»:

а) оксюморон; б) анафора; в) епітет; г) літота;

д)  метафора; е) порівняння.

Визначіть факти з життя і творчості, які характерні І. Липі:

а)  змалював глибинну єдність свого літературного героя з людьми звичаями, природою гуцульського краю;

б)  ним засновано у травні 1917 року видавництво «Народний стяг»;

в)  за рекомендацією управління Спілки письменників України, виїхав на два роки до Баку вивчати азербайджанську мову;

г)   ведучий літературної радіопрограми «На межі тисячоліть»;

д)  друкуючи свої твори в періодичних виданнях, часто викорис­товував псевдоніми І. Степовик, П. Шелест; просто М. М.;

е)  написав статут «Братства Тарасівців».

Що із зазначеного нижче не відбувалося у творі І. Липи «У не­відому путь»:

а)  черепаха прагнула потрапити на вершину гори, аби возве­личити себе над іншими;

б)  героїня твору полюбляла сонце та місць;

в)  події твору відбуваються на узбережжі Чорного моря;

г)   тварина лізла вгору довго й уперто;

д)  рептилія під час подорожі потрапила у небезпеку,

е)  долаючи складну путь, істота повсякчас сумувала за смач­ною поживою.

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

Установіть відповідність між жанром і його твором:

паліндром;

притча;

авантюрно-пригодницький роман;

поезія, написана верлібром.

а)  В. Женченко «Стогін»;

б)  В. Герасим'юк «Жива ватра»;

в)  І. Багряний «Тигролови»;

г)   І. Липа «Мати»;

д)  А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим». Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — в; 4 — б.

Установіть відповідність між рядками поезії і назвою його втору:

«Але коли ми навіть як отара, / пройдемо крізь неї, / тоді дамо іншим дорогу до Сінаю?»;

«Ледь дише, хоч безплотний / і палець на уста кладе, / як знак мерця холодний»;

Хоч раз ти повинен відчути / як тяжко рветься на цій землі / древнє чоловіче коло»;

«Я тут собі мовчу немов ховаю таємницю / в самому серці розпреславної Полтави».

а)  А. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»;

б)  В. Герасим'юк «Чоловічий танець»;

в)  В. Герасим'юк «Жива ватра»;

г)   В. Герасим'юк «Перший сніг»; д) В. Женченко «Стогін». Ключ: 1 — в; 2 — г; 3 — б; 4 — а.

Установіть відповідність між героями твору І. Багряного «Ти­гролови» і їх характеристиками.

Гриць Сірко;

Сірківна;

Наталка;

Макієнко.

а) «І в ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як у пантери, чи в рисі, чи в тигра»;

б)  «Вона виглядає ще молодо й бадьоро. І голос у неї такий, як у дочки, тільки не такий гострий, якийсь тепліший, ближ­чий;

в)  «Нащадок славного роду — закинений до далекої-далекої землі химерною долею»;

г)   «Був з людей старого гарту — гостинний, з чуттям власної гідності;

д)  «Високий, дебелий красень. Молодий — років 25. На ньому військовий старенький френч. На ногах ічаки, на голові на­бакир кепка, а з-під неї буйний чуб кучерявиться».

Ключ: 1 — д; 2 — б; 3 — а; 4 — г.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:

а)  «Людина і довколишній світ як магія буття» (За творчістю В. Герасим'юка»);

б)  «Стрибнув у ніч у смерть, на щастя» (За твором І. Багря­ного «Тигролови»);

в)  «Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець» (За творами І. Липи).

III варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь

Поєднання тексту і малюнку характерно для твору:

а) І. Багряного «Тигролови»; б) В. Женченка «Стогін»;

в)  В. Герасим'юка «Чоловічий танець»;

г)   І. Липи «У невідому путь».

Історична постать, про яку згадується в одному із творів пред­ставника зорової поезії:

а) Б. Хмельницький; б) І. Брюховецький; в) Петро І;

г) І. Мазепа.

Притча — це...

а)  літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор;

б)  коротке гумористичне оповідання про характерний випа­док у побутовому житті з несподіваним і дотепним закін­ченням;

в)  один із жанрів лірики медитативного, меланхолічного, по­части журливого змісту;

г)   короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алего­ричну форму доведення змісту етичних цінностей буття.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

Визначіть ті художні засоби, які притаманні для твору В. Ге- расим'юка «Чоловічий танець»:

а) риторичний оклик; б) риторичне запитання; в) звертання; г) епітет; д) метафора; е) гіпербола.

Визначіть факти з життя і творчості, які характерні В. Гера- сим'юку:

а)  народився на Харківщині у високохудожній сім'ї відомого промисловця і банкира;

б)  митець у своїх творах звертається до різних проявів на­родного буття;

в)  за книжку вибраних творів письменник у 2003 році одер­жав Національну премію України ім. Т. Шевченка;

г)   виступав продовжувачем традицій верлібру в українській літературі;

д)  авторитети для письменника в літературі — П. Тичина, Б.-І. Антонич, В. Забаиїтанський, Л. Талалай;

е)  ініціатор і співзасновник літературного гурту поетів-палін- дромістів «Геракліт».

Визначіть факти, які не відбувалися у творі І. Багряного «Ти­гролови»:

а)  Г. Многогрішний — за фахом інженер-авіатор, атлетичний юнак;

б)  Сірки, Морози не знаходили між собою порозуміння у тайзі;

в)  Медвин покарав родину Сірків, оскільки вона переховувала у себе злочинця держави;

г)   з великою любов'ю у романі виписаний образ природи;

д)  Г. Многогрішний — нащадок П. Дорошенка;

е)  родина Сірків створила в далекій тайзі свій власний україн­ський світ, наповнений моральною чистотою і гармонією.

Достатній рівень (3 б.)

Установіть відповідність між жанром і його твором:

притча;

філософська поезія;

паліндром;

авантюрно-пригодницький роман.

а)  А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим»;

б)  М. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»;

в)  І. Липа «Мати»;

г)   І. Багряний «Тигролови»;

д)  В. Герасим'юк «Чоловічий танець». Ключ: 1 — в; 2 — д; 3 — а; 4 — г.

Установіть відповідність між рядками поезії і назвою його твору.

«Як в Української Русі / біди спізнали храми всі / мене відступники й убивці / турнули так неначе з небес»

«О ні, то холод родовий / А в ньому серцю легше / Такий, можливо, вперше»

«Ми знову виведем наші отари в наші гори / і за древнім полонинським звичаєм / проженемо крізь неї»

«Щоб не випасти із цього грішного світу, / хоч раз / змі­шай із ближніми / піт і кров»

а)  М. Мірошниченко «Фенікс — птах із земель руських»;

б)  М. Сарма-Соколовський «Дзвін» гетьмана Івана Мазепи;

в)  В. Герасим'юк «Чоловічий танець»;

г)   В. Герасим'юк «Перший сніг»;

д)  В. Герасим'юк «Жива ватра». Ключ: 1 — б; 2 — г; 3 — д; 4 — в.

Установіть відповідність між героями твору І. Багряного «Ти­гролови» і їх характеристиками:

Медвин;

Г. Многогрішний;

Марійка Мороз;

Наталка Сірко.

а)  «Перший мисливець у цілому світі, золотий чоловік, пан- товщик — яких мало!»;

б)  «Чорнобровий, з м'ясистим носом, віком понад тридцять літ... вигляде, як саме втілення могутньої сили і гонору своєї пролетарської держави»;

в)  «Вона — дитя ще незайманого спокою»;

г)   «Босонога ставна дівчина, з обличчям, розмальованим ви­сохлими патьоками поту так, що й не розбереш — чорнява вона чи білява»;

д)  «Мавши вроджений нахил до спостережень, виросши серед природи, він мав в тім велику втіху».

Ключ: 1 — б; 2 — д; 3 — г; 4 — в. Високий рівень

Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем: а) «Щоб не випасти з цього грішного світу...» (За поезіями В. Герасим'юка);

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали