УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська За­порозького. Мета: з'ясувати та характеризувати політичний та адміністра­тивно-територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, я
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:44
УРОК № 21 Тема.Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 pp. Мета:розповідати про перебіг битв на Жовтих Водах, під Корсу­нем, Пилявцями та визвольного походу українського вій­ська до Галичини; пояснювати, у чому полягала висунута Хмельницьким програма побудови Української козацько
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:39
УРОК № 20 Тема.Національно-визвольна війна українського народу сере­дини XVII ст. Мета: з'ясувати, якими були передумови Національно-ви­звольної війни; розповідати про Б. Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; характеризувати події початку війни; розвиват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:36
УРОК № 19 Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого н
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:21
УРОК № 18 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:15
УРОК № 17 Тема. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток театрального мистецтва на ук­раїнських землях; визначати основні риси, притаманні українському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:13
УРОК № 16 Тема. Освіта, література, книговидання. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток шкільництва на українських земляху першій половині XVII ст.; розкривати особливості на­вчання в Києво-Могилянському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:11
УРОК № 15 Тема. Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст. Мета: визначати причини козацько-польських збройних конф­ліктів і повстань; розповідати про перебіг козацьких виступів проти польської влади; пояснювати, у чому ви­являвся національно-визвольний характер козацьких рухів; характеризувати резул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:04
УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарб­никами. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. назива­ють «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашеви- ча-Сагайдачного; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:00
УРОК № 13  Тема: Церковне життя в першій половині XVII ст. Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церков­не життя в Україні; характеризувати зміни, які відбулися в становищі православної церкви в 20—30-х pp. XVII ст.; пояснювати, як діяльність митрополита Петра Могил
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:58
УРОК № 12 Тема.Соціально-економічний розвиток українських земельу першій половині XVII ст. Мета: з'ясувати, як відбувалося зростання магнатського во­лодіння на українських землях; визначати основні наслід­ки розвитку фільваркового господарства; розповідати про розвиток українських міст; аналізув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:54
УРОК № 11 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого нашої Батьківщини
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 22:15
УРОК № 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:54
УРОК № 9 Тема. Архітектура, образотворче та декоративно-ужитковемистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.;описувати видатні архітектурні пам'ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й до­сягнення в образотворчому та декоративно-ужит
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:52
УРОК № 8 Освіта, книговидання і літописання Мета:  скласти уявлення про розвиток української культури в XVI ст.; пояснювати, якими були умови розвитку куль­тури на українських землях у XVI ст.; характеризувати розвиток української мови у цей період; розповідати про розвиток шкільництва; в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:23
УРОК № 7 Тема. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання. Мета: дізнатися про виникнення Запорозької Січі; показуватина карті місця запорозьких січей-фортець та володінь Запорозької Січі; розповідати про утворення реєстрово­го козацтва та Війська Запорозького; визначати харак­терні риси пол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:18
УРОК № 6 Виникнення українського козацтва та перших січей Мета : з'ясувати, як і чому виникло українське козацтво; роз­повідати про появу перших січей і діяльність Дмитра Вишневецького; характеризувати життя й побут козаків; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:15
УРОК № 5 Тема. Берестейська унія 1596 p. Мета: пояснювати передумови укладення церковної унії; склас­ти уявлення про процес укладення унії; з'ясувати наслід­ки утворення греко-католицької церкви; продовжити формувати навички аналізу історичного минулого; вихо­вувати почуття поваги до історично
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:12
Меню
Архів матеріалів