План конспект 10 клас ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ і. ФРАНКА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-03-2013, 20:13

ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ і. ФРАНКА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

Мета: ознайомити учнів із публіцистичною діяльністю Франка, його літературознавчою працею «Із секре­тів поетичної творчості»; розкрити світове значення спадщини письменника; розвивати вміння знахо­дити потрібну інформацію, узагальнювати й систе­матизувати свої знання; виховувати любов і повагу до творчості І. Франка.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка творів Франка, кросворд.

ХІД УРОКУ

            I.    Організація навчальної діяльності

          II.    Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

        III.    Актуалізація опорних знань

1. Розгадати кросворд, у якому приховане прізвище письменника

1. Послідовність розвитку події у творі.

2.Авторське пояснення в тексті драматичного твору, яке коротко характеризує місце дії, вчинки героїв, інтонації їх мови.

3.Слова, протилежні за значенням, які використовуються в поезії як лексична антитеза.

4. Близька до оповідання жанрова форма, яка відзначається чіткістю зображуваних подій, несподіваністю їх розвитку та розв'язки.

5. Видатний, загальновизнаний письменник, поет, діяч науки або мистецтва, який є зразком у певній галузі.

6. Вид оповіді, в основі якої зображення статичної картини (портрета, пейзажу, обстановки).


ф

а

б

У

л

а

 

р

е

м

а

р

к

а

а

н

т

о

н

і

м

н

о

в

е

л

а

 

к

л

а

с

и

к

 

о

п

и

с

 

 

 

3. Виразне читання висловів видатних діячів про Івана Франка

«Ніхто з українських письменників не зробив стільки для роз­витку рідної літератури, як Франко. Він був першим, хто з вер­шин світової літератури оком ученого і талановитого критика глянув на українську літературу. Усе життя своє він працював для того, щоб українська література, яка дала світові геніального Шевченка, засяяла власним світлом у сім'ї інших літератур, щоб, збагачуючись мистецькими здобутками інших народів, внесла свій вклад у скарбницю вселюдської культури. Ці величні ідеї нади­хали і його власну художню творчість, багату і різноманітну, як саме життя» (П. Колесник).

«Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, в якій не працював би Іван Франко і в якій він би не був великий» (П. Загребельний).

«...Тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б'є об кремінь і сипле іскри» (М. Коцюбинський).

«До нього не заросте народна стежка. До нього приходитимуть все нові покоління, тому що в його творах вони знаходитимуть правду про темне минуле, про гноблення людини силами тьми і насильства, знаходитимуть закличний поклик боротися, не бо­ячись ніяких труднощів, за справу прогресу, невпинно йти впе­ред шляхом миру і праці» (М. Тихонов).

«Нема, певне, тієї ділянки літературної, до якої не доклав Франко рук своїх, якої б не збагатив своєю працею. І скрізь він визначався з гурту своїм яскравим талантом та кипучим тем­пераментом; скрізь ставив рідний народ підставою своєї діяль­ності, добро народне метою, розум, науку шляхом до мети» (С. Єфремов).

«Франко був народжений поетом, але він же був народжений і прозаїком, і ученим-дослідником, і громадським діячем. Його творча діяльність нагадує складний і прекрасний поліфонічний твір: багато мелодій, багато контрастів, гострі поєднання звуків але, зрештою, все зливається у світлу гармонію» (М.Рильський).

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

План уроку:

1. Публіцистична діяльність Івана Франка.

2. Літературознавча праця «Із секретів поетичної творчості».

3.Стаття «Що таке поступ?».

4. Перекладач творів зарубіжної літератури.

5.Значення творчості І. Франка.

Вступне слово

Іван Франко геніальний поет, що залишив своїм нащадкам коштовні перлини громадянської та інтимної лірики; великий про­заїк, видатний драматург, перекладач, літературознавець, критик, фольклорист, етнограф, громадянський діяч. Дмитро Павличко писав: «Астрономи твердять, що всесвіт виник із дрібного зер­нятка вогняної матерії, вибух якого наповнив простори зорями й планетами, хоч неможливо уявити силу, здатну вмістити про­граму космосу в одному зерні. Галактика творів Івана Франка так само народилася з пилинки вогню. На вигляд звичайна окалина, або, як кажуть бойки, дзиндра, а насправді незбагненна клітина божественного пломеню, «правдива іскра Прометея»,злетіла... вибухнула вулканами любові до праці, до правди, до свободи».

Публіцистична діяльність Івана Франка

Публіцистична діяльність Івана Франка явище незвичайне в історії української журналістики. Та й не тільки української. Світова література навряд чи зможе назвати іншого діяча, який виявив би стільки універсалізму в цій галузі й справив такий могутній вплив на розвиток періодики. Він був організатором, керівником і провідним публіцистом газет та журналів у Гали­чині, першим істориком української преси.

Близько половини творчої спадщини письменника становить саме публіцистика. Вона являє собою не допоміжну, а цілком само­стійну, надзвичайно важливу галузь його літературної діяльності.

Увібравши кращі традиції української публіцистики, він збага­тив її досвідом російської та західноєвропейської, утвердив науковий метод дослідження в публіцистиці, наповнив її новими ідеалами й виступив талановитим новатором у галузі літературної форми.

Його творчість, що повно й всебічно втілює в собі основні риси й закономірності даного роду літератури, може служити новим ета­лоном при виробленні цілісної концепції публіцистики, а теоретичні судження становлять досить чітку систему поглядів на проблеми публіцистичної теорії й майстерності.

Першим і головним критерієм оцінки публіцистичного таланту він вважав світоглядну позицію автора, справді наукове розуміння ним законів суспільного розвитку. Здійснюючи головну функ­цію публіциста формувати суспільну думку, Франко в кож­ному виступі ставив основним своїм завданням виробити в чи­тача правильне уявлення про суспільні процеси, дати їм наукове пояснення, визначити шляхи практичного розв'язання складних суспільних проблем.

У багатьох статтях Франка повторюється думка про те, що факти повинні становити основу публіцистичного виступу. Ось кілька цитат, які підкреслюють важливість для публіциста мати фундамент з точних і незаперечних фактів: «Жадаєте від мене, дорогі браття, аналізу галицької інтелігенції на підставі тих фак­тів і тих документів публічних, котрі всім звісні і кожному до­ступні»; «Наведу деякі загальнознані факти» та ін.

Франко-публіцист ідеально поєднав у собі якості дослідника й пропагандиста, ученого й художника слова. Кожен його твір складається з логічної і образної підструктур, які взаємно збага­чують і доповнюють одна одну, що є максимальним вираженням природи публіцистики. Тому вивчення журналістської спадщини Франка має неоціниме значення для практики української преси, створення теорії публіцистики.

Літературознавча праця «Із секретів поетичної творчості»

Мета, яку ставив перед собою І. Франко,досліджуючи підва­лини мистецтва й художньої творчості, вказана вже в назві його найгрунтовнішої естетико-психологічної, літературознавчої праці, а саме виявити «секрети поетичної творчості». У з'ясуванні їх учений спирався на основоположну вихідну систем психоло­гії й теорії художньої творчості творчий процес. При цьому він розглядав його не як науку відносно самостійних, відокрем­лених між собою етапів, а як взаємодію закономірних, типоло­гічно близьких (спільних) моментів.

Процес творчості у своєму загальному значенні І. Франко ви­значав як творення художнього образу, і як втілення внутрішніх установок, переживань, потреб самого митця.

Питання про те, як реальне життя перетворюється в мисте­цтві, як конкретно з прототипу «виростає» художній тип, наро­джується художній образ було й залишається одним із найваж­ливіших і недостатньо вивчених питань теорії творчості.

Серед різноманітних засобів творення художнього образу най­більшого значення І. Франко надавав єдності мислення й почуття та пов'язаним із ними прийомом типізації, символізації, конт­растів, художніх паралелей, порівнянь тощо. Адже цілісний об­раз «фігуру у весь зріст», за словами дослідника, неможливо створити звичайним складанням відповідних частин (психоло­гічного анатомування), він може виникнути виключно завдяки системному, цілісному художньому мисленню й почуттю митця, причому мисленню образами.

Отже, у своїй праці «Із секретів поетичної творчості» Франко, спираючись на досягнення тогочасної науки, утверджує принципи матеріалістичної естетики, глибоко розкриває природу художньої творчості, викриває реакційну суть декадентства.

Стаття «Що таке поступ?»

У праці «Що таке поступ?» (1903)вчений підходить до проб­леми суспільного прогресу значно ґрунтовніше. «Одно те, що все на світі змінюється і ніщо не стоїть на місці, а друге друге не таке певне, більше питання, ніж твердження: чи змінюється на ліпше, чи на гірше?»

Однозначної відповіді, як бачимо, І. Франко не дає, а наводить у наступному положенні підтвердження поступального розвитку су­спільства з істотними застереженнями: «Люди йдуть наперед, то, правда, знаходять по дорозі все щось нового, але часто й гублять не одно таке, за чим пізніше мусять жалувати. Іноді буває й так, що тратять майже все те, до чого перед тим доробилися сотками літ». Далі вчений деталізує це положення «з усього того, що ми сказали досі, видно деякі цікаві речі, які слід затямити собі. Перше те, що не весь людський рід поступає наперед. Велика його частина живе й досі в стані коли не повної дикості, то в стані, не дуже далекім від неї. Друге те, що той поступ не йде рівно, а якось хвилями: бувають хвилі високого підйому, а по них наступають хвилі упадку, якогось знесилля й зневір'я, потім хвиля знов підіймається, знов по якімось часі спадає і так далі. А третє, що той поступ не держиться одного місця, а йде, мов буря з одного краю до другого, лишаючи по часах оживленого руху пустоту та занепад».

Поділ праці, який є головною рушійною силою поступу, укупі з властивою людям неоднаковістю сил, вдачі й здібностей, по­роджує й загострює нерівність між людьми, поділяючи людство на протилежні один одному табори невеликої жменьки багатіїв та мільйонів експлуатованих бідняків. Тим-то критерієм дійсного поступу має бути не зростання багатства, прогрес науки, мисте­цтва самих по собі, а «емансипація людської одиниці».

Саме з цих позицій І. Франкообстоює розуміння суспільного прогресу як процесу зростання вільної людської діяльності, спря­мованої на розширення меж можливого з огляду реалізації інди­відом власного погляду на щастя.

«Ціла історія нашої цивілізації, матеріальної і духовної, підкреслює мислитель,се не що інакше, як постепенне, систе­матичне й ненастанне відсування, віддалювання границь немож­ливого». Однак шлях до повного щастя, «емансипацію людської одиниці» неможливо здійснити поодинці: «Наскільки чоловік може бути щасливим у житті, він може се тільки у співжитті з іншими людьми, в родині, громаді, нації».

Переклади творів зарубіжної літератури

Однією з актуальних проблем літературної освіти є реаліза­ція взаємозв'язків української та зарубіжної літератури. Серед різноманітних аспектів міжпредметної взаємодії особливий ін­терес викликає питання про перекладацьку діяльність україн­ських письменників. На ці особливості перекладу наголошував І. Франко у статті «Каменярі». Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання» (1912):«Переклади чужомовних творів, чи то літературних, чи наукових, для кож­ного народу являються важливим культурним чинником, даючи можливість широким народним масам знайомитися з творами й працями людського духу, що в інших краях, у різних часах причинялися до ширяння просвіти та підіймання загального рівня культури. Добрі переклади важних і впливових творів чужих лі­тератур у кожного культурного народу, починаючи від старинних римлян, належали до підвалин власного письменства».

Значення творчості Івана Франка

Іван Франко одна з найяскравіших постатей в українській історії.

Прозаїк і драматург, поет і публіцист, економіст, учений- енциклопедист і крупний політик, перекладач Іван Якович був і великим українцем, і достеменним європейцем, якого визнавав сам Відень, канонізувавши на доктора філософії.

Він навчався у Львівському, Чернігівському й Віденському університетах. У 37 років захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії Віденського університету, а в 50став почесним доктором Харківського університету. Іван Франко один із небага­тьох у світі авторів, який вільно володів трьома мовами укра­їнською, польською і німецькою, а перекладав із 14 мов.

Розпочав літературну діяльність у 12років, а перший твір опублікував у 18. Франко написав близько шести тисяч творів літературних, публіцистичних, наукових. Його доробок єди­ного з українських письменників і вчених видано в 50-ти то­мах, а згодом планується видати 200 томів його творів.

Він був ніжним ліриком і відважним бунтівником, витонченим літературним майстром і вченим-енциклопедистом. Його вірші «Каменярі», «Вічний революціонер» стали класикою за життя, зваблюючи композиторів своїм духом і ритмікою. Його п'єса «Украдене щастя» є окрасою репертуарів найкращих театрів України. Поема «Мойсей» своєю філософією захоплює тисячі дослідників-літературознавців, філософів, істориків.

У працях філософського та суспільно-політичного спряму­вання порушував проблеми, актуальні не лише й не стільки для його часу, скільки для наступних поколінь українців, в успіх та щасливу долю яких він щиро вірив.

У низці наукових досліджень і науково-критичних статей він правильно й з глибоким знанням справи оцінював творчість Т. Шевченка, Марка Вовчка, С. Руданського, А. Свидницького, Панаса Мирного, Лесі Українки та інших українських письмен­ників, широко популяризував їх творчість.

Ряд українських письменників М. Коцюбинський, Леся Українка, О. Кобилянська, В. Стефаник, М. Черемшина, Лесь Мартович зазнали благотворного впливу великого Каменяра. Він допомагав молодим митцям друкувати твори в галицьких де­мократичних виданнях.

Український народ глибоко цінує титанічну громадсько- політичну й багатогранну літературну діяльність Франка. Його ім'ям названо вулиці багатьох міст, театри і школи, бібліотеки і педагогічні інститути, Львівський університет. Станіславська область перейменована на Івано-Франківську, створено музей.

В Україні народилася й розквітла літературознавча наука, ім'я якій франкознавство. Українські вчені розкривають ши­рочінь і велич геніального таланту І. Франка.

2006-й рік дістав назву франківського, адже за рішенням ЮНЕСКО весь люд святкував 150-річний ювілей від дня наро­дження геніального українського письменника і мислителя Івана Франка, який своєю титанічною працею збагатив вселюдську культуру й науку.

V.  Підсумок уроку

«Ланцюжок думок»

У чому полягає світове значення І. Франка?

VI. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на тему «Чим захоплює вас постать

Каменяра»?

2.Скласти тестові завдання за творчістю І. Франка.

3.Прочитати оповідання «Каторжна» Б. Грінченка.


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали