Шановні відвідувачі сайту!!!

Зареєструйтеся на сайті та розмістіть власноруч розроблений матеріал, який допоможе іншим підвищити свої знання та вдосконалити свої педагогічні навики. Власники найкращих робіт будуть нагородженні цінними призами!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

контрольна робота
Додав: inna
Коментарів: 0
Додано: 8-10-2013, 18:15
Переглядів: 196
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

І варіант

І рівень

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.
А). Великий обсяг; Б). багатоплановість сюжету;
В). невелика кількість персонажів;
Г). настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом
проникнення в найглибші кутки душі.
2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні
А). І. Білик; В). І. Нечуй-Левицький;
Б). І. Франко; Г). М. Павлик.
^ 3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?
А). «Пропаща сила»; Б). «Чіпка»;
В). «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Г). «Кріпацька неволя».
^ 4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
А).Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
Б). конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;
В). конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
Г). конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка).
^ 5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».
А). Дочку Максима Галю; В). дружину Грицька Христю;
Б). дружину Максима Явдоху; Г). матір Чіпки Мотрю.
^ 6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). Вплив товариства; Г ). злиденне життя;
Б ). нещасливе кохання; Д ). хвороба.
В ). утрата землі;
^ 7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?
А). Чіпку Варениченка; Б). Максима Ґудзя;
В). Грицька Чупруненка; Г). Василя Пороха;
Д). Івана Вареника.
^ 8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
А). У Львові; Б). у Харкові;
В). у Парижі; Г). у Женеві;
Д ). у Києві.
9. Укажіть справжнє ім'я Панаса Мирного.
А). Павло Губенко; Б). Іван Білик;
В). Григорій Квітка; Г ). Панас Рудченко;
Д). Іван Тобілевич.
^ 10. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). У Чіпки незаконно одбирають землю;
Б). Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В). Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;
Г). Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;
Д ). Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.
^ 11. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
Г). уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
^ 12. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). Реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;
Б). мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мир¬ним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;
В). життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;
Г ). особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».
ІІ рівень
1.Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?
2.У кого Чіпка служив у наймах?
3.За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?
4.З ким Чіпка пас громадську отару?
5.Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?
6.Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?
ІІІ рівень
1. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана¬са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
1.«...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня,
2.«Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе»
3.«Не багатого роду!» - казала проста свита, накинута наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...»
4. «Отой волоцюга, блудяга...покинув на Дону жінку з дітьми...»
5. «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха»

А). Галя жила... удвох з старою матір'ю»
Б). Оришка
В). Мотря Жуківна
Г). Чіпка Варениченко
Д). Остап Хрущ
^ 2. Вкажіть жанр
Вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкриті суперечностей і закономірностей суспільного життя, соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображенні їх у побутовому середовищі – це …

^ 3. Дайте відповідь
Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року («Хіба ревуть воли, як ясла повні») – це…
ІІ варіант
1 рівень
1. Перший друкований твір Панаса Мирного:
А). «Лихо давнє і сьогочасне» Б). «Лихий попутав»
В). «Лихі люди». Г). «П’яниця».
^ 2. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні» - це...
А).Соціально-побутовий роман. Б). Історично-соціальний роман.
В). Соціально-психологічний роман. Г). Соціально-психологічна повість.
^ 3. Максим у творі – це...
А). Товариш Чіпки. Б). Батько Чіпки.
В). Тесть Чіпки. Г). Кум Чіпки.
4. Уперше Чіпка та Галя зустрілися...
А). У полі. Б). На панському дворі.
В). У волості. Г). На ярмарку.
^ 5. Дружину Максима звали...
А). Оришка. Б). Марія. В). Христя. Г). Явдоха.
6. Порох і Чижик – це...
А). Дрібні волосні чиновники. Б). Побратими Максима у війську.
В). Товариші Чіпки-злодія. Г) . Сусіди Грицька Чупруненка.
^ 7. Чіпка остаточно став на шлях злочину...
А). Після вигнання його з земства. Б). Після одруження з Галею.
В). Після сварки з матір’ю. Г). Після того, як у нього відібрали землю.
^ 8. Вкажіть причину часових зміщень, поєднання теперішнього і ми¬нулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). Авторський задум, спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). Намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). Прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономір¬ний зв'язок явищ і подій;
Г). Уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
^ 9. Особливість реалізму творів Панаса Мирного полягає:
А). У показі реальної дійсності на різних зрізах — соціального, національ¬ного, історичного, побутового життя народу, що надає творам життєвої достовірності, панорамності, психологічної вмотивованості ситуацій;
Б). У зображенні людей українського закріпаченого села, які усвідомлю¬ють своє рабське становище, хоч і позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення;
В) У гостровикривальному ставленні до панів Польських та їх знущань над селянами с. Пісок;
Г) .У своєчасному реагуванні на злободенні соціальні проблеми, сприян¬ні моральному перевихованню особистості, запровадженні в книжну лі¬тературу сюжетів і характерів з життя простого люду.
^ 10. Друга частина твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні»...
А). Розповідає про боротьбу проти кріпацької неволі.
Б). Розповідає про закріпачення села Піски й долю Максима.
В). Розповідає про поневіряння Чіпки по наймах.
Г). Розповідає про злодійське життя Чіпки Варениченка.
^ 11. Мотря Жуківна – це...
А). Наречена Грицька. Б). Дружина Максима.
В). Мати Чіпки Варениченка. Г) . Дружина Чіпки.
12. Хто у творі «пропаща сила»?
А). Колишні кріпаки. Б). Злочинці.
В). Максим і Чіпка. Г). Творчій потенціал народу.
ІІ рівень
1.«Розбишацька дочка» – хто це?
2.Кого називали Махамедом?
3.Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?
4.Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?
5.Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?
6.Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?
ІІІ рівень
1. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору.
А «Двужон»; 1. Б «Дитячі літа»; 2. В «Польова царівна»; 3.
Г «Тайна-невтайна»; 4. Д «Жив-жив!». 5.
2. Вкажіть жанр
Твір, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань – це …
^ 3.Дайте відповідь
Алегорична назва «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: воли – символічний образ уярмленого селянства – не ревли б, якби було що їсти. Умови життя селянства, їх поведінка, розкриття того, що калічило душі, нівечило мораль …Це …
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
 • Добавити новину
 • Календарне планування 2013-2014
 • Предмети
 • Інформатика 5 клас
 • Ігри в школі
 • Тести для ЗНО
 • Біологія
 • Презентації укр.мова 8 кл.
 • Теорія української мови
 • Перекази з української мови
 • Історія України 5 клас
 • Історія України 7 клас
 • Історія України 8 клас
 • Історія України 9 клас
 • Ел.книги
 • Повний обсяг творів
 • План-конспект
 • Українська мова 5 клас
 • Українська мова 6 клас
 • Українська мова 7 клас
 • Українська мова 8 клас
 • Українська мова 9 клас
 • Українська мова 10 клас
 • Українська мова 11 клас
 • Короткий зміст творів
 • Біографії письменників
 • Літературні угрупування
 • Теорія літератури
 • Реферати
 • Виховні години
 • Всесвітня історія 9 клас
 • Шкільні твори з мови та літератури
 • Портрети письменників
 • Українська література 5 клас
 • Українська література 6 клас
 • Українська література 7 клас
 • Українська література 8 клас
 • Українська література 9 клас
 • Українська література 10 клас
 • Українська література 11 клас
 • Звязок з адміністратором
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали