Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах Українська мова
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-09-2013, 12:14

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах

 

Українська мова

Укладач: Березанець І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти, тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.

Матеріали для перевірки зазначених вище видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є такі: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків між ними й засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота, якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми. Проводиться вона лише у формі тестових завдань, складених на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань у тестовій формі й самостійно дібрані приклади.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 до 12 балів.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.

Окрім контрольної роботи з мовної теми, фронтально оцінюються також аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір.

Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

5

6

7

8

9

10

11

1

II

І

II

І

II

1

II

І

II

І

II

І

II

Перевірка мовної теми*

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо: переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

твір

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наголошує (підстава: лист від 09.06.2011 року № 1/9-454), що «у таблиці зазначена мінімальна кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо».

Звертаємо увагу, що зазначена кількість видів контролю в
10–11-х класах стосується рівня стандарту та академічного рівня.

У старших класах профілю «Українська філологія» кількість видів контролю збільшена.

Фронтальні види контрольних робіт у класах профілю «Українська філологія»:

Форми контролю

10 клас

11 клас

І семестр

II семестр

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми*

3

3

3

3

Письмо: переказ

1

1

1

1

твір

1

1

1

1

Правопис: диктант**

1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

1

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних.

Виходячи з цього, порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Один раз на семестр у кожному класі окремо здійснюється контроль за орфографічною та пунктуаційною грамотністю учнів (контрольний диктант) (див.: таблиця «Фронтальні види контрольних робіт»).

Контрольний диктант слід провести перед останньою контрольною роботою кожного семестру й оцінку за нього врахувати як поточну при виставленні тематичної.

На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» у день проведення контрольного диктанту під датою виставляються оцінки та «н» тим, хто був відсутній. Якщо учня не було на уроці, то він не писатиме контрольний диктант в інший час.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольний диктант».

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (підстава: лист від 21.08.2010 року № 1/9-580) змінено кількість індивідуальних видів контрольних робіт (діалог, усний переказ, усний твір). Усі ці види контролю здійснюються 1 раз на рік.

Оскільки тести з аудіювання та читання мовчки проводяться на одному уроці з контрольною роботою за мовну тему, а на говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) взагалі не відводиться окремого уроку, то для зручності ведення контролю за всіма видами мовленнєвої діяльності записи в журналі оформлюються в такий спосіб: на початку семестру на лівій сторінці журналу в колонках без дат записуються ті види контролю, які проводяться протягом семестру і не датуються. Надаємо запис цих видів діяльності по класах у І та ІІ семестрах:

5-9-й

 

10-й, 11-й

І семестр

ІІ семестр

 

І семестр

ІІ семестр

Усний твір

Діалог

Читання мовчки

Аудіювання

Усний переказ

Читання вголос

 

Усний твір

Діалог

Читання мовчки

Аудіювання

Усний переказ

 

Оцінка за зошит виставляється до класного журналу один раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних та оцінок за вказані вище види мовленнєвої діяльності. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється «н/а» (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації
(9, 11 класи) здійснюється в колонці з надписом «ДПА» без зазначення дати.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом «ДПА» робиться запис «н/а» (не атестований).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис «зв.» (звільнений).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом «Апеляційна»без дати.

У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».

Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу.

Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

Оформлення сторінок обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів у класному журналі з української мови

1. У графі «Зміст уроку» в рядку без дати пишеться назва теми. Наприклад: Тема. Іменник

2. Після цього записуються номери, дати та теми уроків.

3. По закінченні будь-якої теми робиться такий запис: число, «Контрольна робота». Якщо  в цей урок проводиться ще якийсь контрольний вид мовленнєвої діяльності, то далі записуємо: «Аудіювання художнього тексту» або «Читання наукового тексту мовчки».

4. Оскільки на перевірку мовних знань та вмінь на відводиться 15-20 хвилин уроку, то решту часу використовують на виконання контрольних завдань (тесту) з аудіювання або читання мовчки.

5. Обов’язково робиться запис домашнього завдання. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: Вивч. § 2. Впр. 21 (письм.).

6. Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення використовується абревіатура РМ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).

7. Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» лише наприкінці навчального року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

у класному журналі з української мови

 

Учитель____________________________________        

 

з/п

Дата

Зміст уроку

1.

03/09

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

 

 

Тема. Повторення вивченого в початкових класах

2.

…/…

12.

…/…

Контрольна робота

 

 

Тема. Відомості з синтаксису і пунктуації

13.

…/…

…/…

22.

…/…

Контрольна робота

Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі з української мови

І семестр

________________________           Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

Усний твір

Діалог

Читання мовчки

/

/

Зошит…/10

 

 

 

 

…/

Тематична

/

 

/

Зошит

Тематична

 І семестр

Скоригована

1.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

5

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

н

 

н

7

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

8

 

 

 

 

ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________           Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

Аудіювання

Усний переказ

Читання вголос

(для 5-9 класів)

 

 

 

 

… / …

… / …

Зошит

 

 

 

 

/

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

(9 та 11класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________           Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та ім’я

учня (учениці)

Аудіювання

Усний переказ

Читання вголос

(9 клас)

 

 

 

 

… / …

… / …

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література

Укладач: Березанець І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Домашній твір», «Напам’ять», «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми.

Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота в одній із форм (див.: таблиця «Обов’язкова кількість видів контролю»), якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота (вид роботи)», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.

Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних.

Виходячи з цього, порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Можливі види контрольних робіт:

·            тест;

·            відповіді на запитання;

·            контрольний літературний  диктант;

·            анкета головного героя;

·            комбінована контрольна робота тощо;

·            письмові контрольні твори.

Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

 

-        контрольного класного твору;

 

-        виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контрольний

домашній твір

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

10–11 класи

Класи

10

11

 

10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

 

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ,

АКАДЕМІЧНИЙ

ПРОФІЛЬНИЙ

РІВЕНЬ

Контрольні роботи у формі:

 

-        контрольного класного твору;

-        виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

1

 

2

4

 

 

 

1

 

3

4

 

 

 

1

 

3

4

 

 

 

1

 

3

4

 

 

 

1

 

3

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

1

1

2

2

2

2

Контрольний домашній твір

1

1

1

1

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Поданий у таблицях розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

У 8–9-х класах із поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (визначається вчителем).

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

·            складання оповідання (казки) за прислів’ям;

·            добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

·            введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

·            усний переказ оповідання, епізоду твору;

·            твір-характеристика персонажа;

·            написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

·            написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

·            твір-опис за картиною;

·            складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

·            підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

·            складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

·            написання реферату;

·            ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

·            написання листа авторові улюбленої книжки;

·            інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Оцінка за зошит виставляється до класного журналу 1 раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється «н/а» (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку сенкотації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації (9, 11 класи) здійснюється в колонці з надписом «ДПА» без зазначення дати.

Учням, які не пройшли державну  підсумкову атестацію, у колонку з надписом «ДПА» робиться запис «н/а» (не атестований).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис «зв.» (звільнений).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом «Апеляційна»без дати.

У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».

Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених сторінках класного журналу.

Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

Оформлення сторінок обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів у класному журналі з української літератури

1. У графі «Зміст уроку» в рядку без дати пишеться назва теми. Наприклад: Тема. Усна народна творчість

2. Після цього записуються номери, дати та теми уроків.

3. По закінченні будь-якої теми робиться такий запис: число, «Контрольна робота (вид діяльності)».

4. Обов’язково робиться запис домашнього завдання. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: прочитати повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною», виписати цитати до образів Остапа й Соломії.

5.  Оцінки за домашній (контрольний) твір виставляємо всім учням без винятку в окремій колонці без дати з надписом «Домашній твір» після того уроку, коли учні отримали це домашнє завдання.

6. Оцінки за знання творів напам’ять виставляються в окрему колонку без дати з надписом «Напам’ять».

7. Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення та позакласного читання використовуються такі абревіатури на позначення цих занять: РМ, ПЧ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).

8. Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» лише наприкінці навчального року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі  з української літератури

Учитель____________________________________

 

з/п

Дата

Зміст уроку

 

 

І семестр

 

 

Тема. Літературний процес ХХ се. (1900-1930)

1.

…/…

Розвиток української літератури на новому історичному етапі

…/…

…/…

…/..

 Контрольна робота (тест або твір, або інший вид діяльності)

 

 

Тема.  ….

Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі з української літератури

I семестр

Українська література ____    Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

 

Прізвище

та се’я учня (учениці)

/

/

Зошит

/

Тематична

/

Напам’ять

/

/

Тематична

І семестр

Скоригована

1.

 

 

 

 

7

 

 

 

 

н

 

 

 

2.

 

 

 

 

н

 

 

 

 

9

 

 

 

3.

 

 

 

 

9

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

Українська література ______            Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та се’я

учня (учениці)

/

.

 

 

..

/

 

 

 

/

 

 

 

/

Зошит

/

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ

1.

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

2.

 

н

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

(9 і 11  класи загальноосвітніх навчальних закладів

Українська література ___      Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та се’я

учня (учениці)

/

..

/

Домашній твір

/

 

/

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року № 1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5–11-х класах».Відповідно до цього листа основними видами письмових робіт з української мови є такі:

·            класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

·            словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 –  в 11 класі);

·            навчальні диктанти, твори й перекази;

·            самостійні роботи;

·            тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

·            складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

·       відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

·       написання навчальних класних і домашніх творів;

·       виконання самостійних робіт;

·       складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Обов’язкова кількість видів контролю з української мови та літератури подана в листі Головного управління освіти і науки від 13.09.2010 року № 4619 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

Кількість робочих зошитів з української мовивизначається за класами:

·   5-9 класи – по два зошити;

·   10-11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі.

Для контрольних робіт з української літературив усіх класах використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або
24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року.

Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:

·       у 5-6 класах – двічі на тиждень;

·       у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;

·       у 10-11 класах – двічі на місяць.

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

Оцінку за ведення зошитів з мови та літератури виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

·                   наявність різних видів робіт;

·                   грамотність (якість виконання робіт);

·                   охайність;

·                   уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Ведення зошитівз української мови та літературиоцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Орфографічний режим

Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури у 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Сьоме лютого

Класна робота

У 10-11 класах у зошитах з української літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

07.05.06                       Класна робота

 

В інших класах дата й назва робіт з української літератури оформлюються так, як і з української мови.

У зошитах для контрольних робіт з української мови та літературив усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:

Сьоме лютого

Читання мовчки

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

 

Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української мови

учня 5 А класу

Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №118

Захарченка Сергія

 

Зошит

для контрольних робіт

з української літератури

учениці 7 В класу

Дергачівської гімназії №3

сенко Олени

Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).

Технічні правила перевірки учнівських

письмових робіт:

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

Виявлені помилки позначають так:

·  орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (?– орфографічна, v – пунктуаційна, г – граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( ? ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, указують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки.

·  лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (Л – лексична, С – стилістична, З – змістова помилки).

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали