Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік Українська мова. 6 клас
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-09-2015, 11:07

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік

Українська мова. 6 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова. 5-9 класи / уклад. Г.Т. Шелехова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова та ін. - К.:Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

·Зміст програмового матеріалу

Дата

Прим.

1 Д

·Вступ (1г.)Краса і багатство української мови.

 

 

 

·Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого (7г.+2г.РМ)

 

 

2

·Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення.

 

 

3

·Однорідні члени речення. Просте і складне речення.

 

 

4

·Звертання. Вставні слова. Розділові знаки у реченнях зі звертаннями і вставними словами.

 

 

5

·Розвиток мовлення №1.Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники.

 

 

6

·Пряма мова. Діалог.

 

 

7

·Розвиток мовлення №2. Діалог, його розігруваннявідповіднодо запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистимивраженнями від певних подій.

 

 

8-9

Правопис префіксів, суфіксів, голосних в коренях і на межі значущих частин слова та основ.

 

 

10

Контрольна робота №1з мовної теми «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого»(тести закритогота відкритого типу). Створення діалогів.

 

 

 

·Лексикологія. Фразеологія. (13г.+4г.РМ)

 

 

11

·Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.

 

 

12

·Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів.

 

 

13

·Розвиток мовлення №3. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично). Складний план готового тексту; простий план власного висловлення.

 

 

14

·Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

 

 

15

·Пароніми.

 

 

16

·Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені. Діалектні слова.

 

 

17

·Розвиток мовлення №4 Читаннямовчкитекстів, що належать дорізнихстилів,типів,жанрів мовлення.

 

 

18

·Професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.

 

 

19

·Офіційно-ділова лексика.

 

 

20

·Розвиток мовлення №5. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення.

 

 

21

·Розвиток мовлення №6.Ділові папери. План роботи.

 

 

22

Фразеологізми.Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

 

 

23

Джерела українських фразеологізмів.

 

 

24-25

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

26

Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником

 

 

27

·Контрольна робота №2з мовної теми « Лексикологія. Фразеологія»(тести закритогота відкритого типу). Контрольне читання мовчки.

 

 

УП

·Словотвір. Орфографія (12г.+4г.РМ)

 

 

28

Змінювання і творення слів.Твірне слово - база для утворення іншого слова.

 

 

29

·Розвиток мовлення №7.Особливості побудови опису приміщення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення.

 

 

30

·Основні способи словотворення.

 

 

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

32-33

·Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а)від прикметників. Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням -чн- (-шн-).

 

 

34

·Розвиток мовлення №8.Уснийтвір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

 

 

35-36

· Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксами-цьк-, -зьк-, -ськ-та іменників із суфіксами -цтв (о), -зтв (о), -ств (о).

 

 

37

·Розвиток мовлення №9. Письмовий твір-описприміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.

 

 

38

·Складні слова. Сполучні о, ев складних словах.

 

 

39

·Розвиток мовлення №10. Письмовий докладний переказхудожнього тексту розповідного характеру з елементами описуприміщення.

 

 

40

Творення складноскорочених слів.

Правописскладних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

 

 

41

·Контрольна робота. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення в художньому стилі.

 

 

42

·Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-, напів-.правопис складноскорочених слів.

 

 

43

·Контрольна робота №3з мовної теми «Словотвір. Орфографія»(тести закритогота відкритого типу). Контрольне читання мовчки.

 

 

 

·Морфологія. Орфографія (1г.)

 

 

44

·Загальна характеристика частин мови.

 

 

 

·Іменник як частина мови(12г.+3г.РМ)

 

 

45

·Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот.

 

 

46

·Іменники – загальні і власні назви, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

 

 

47

·Контрольний диктант

 

 

48

·Розвиток мовлення №11. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.

 

 

49

·Рід іменників. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

50

·Відмінки іменників, їхні значення. Поділ іменників на відміни й групи.

 

 

51

·Відмінювання іменників І відміни.

 

 

52-53

·Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.

 

 

54

·Літери -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

 

 

55

·Розвиток мовлення №12.Письмовийдокладний переказтексту-роздуму.

 

 

56

·Відмінювання іменників ІІІ відміни.

 

 

57

·Відмінювання іменників ІVвідміни.

 

 

58

·Розвиток мовлення №13. Особливості побудови описуприроди. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи.

 

 

59

·Контрольна робота №4з мовної теми «Іменник як частина мови»(тести закритогота відкритого типу). Створення монологічних висловлювань.

 

 

УТВ

·Іменник як частина мови (11г.+2г.РМ)

 

 

61

·Незмінювані іменники.

 

 

62

·Рід незмінюваних іменників.

 

 

63

·Розвиток мовлення №14. Письмовий вибірковий переказхудожнього тексту розповідного характеру з елементами описуприроди.

 

 

64

·Нез іменниками.

 

 

65-66

·Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о).

 

 

67

·Літери е, и, ів іншомовних суфіксах.

 

 

68-69

·Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

 

 

70

·Правопис складних іменників.

 

 

71

·Розвиток мовлення №15. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

 

 

72

·Контрольна робота №5 з мовної теми «Іменник як частина мови»(тести закритого та відкритого типу).Створення монологічних висловлювань.

 

 

 

·Прикметник як частина мови (15г.+3г.РМ)

 

 

73

·Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

74

·Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

 

75

·Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

76

·Розвиток мовлення №16. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

 

 

77

·Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

 

78

·Повні й короткі форми прикметників.

 

 

79

·Прикметники твердої й м’якої груп.

 

 

80

·Відмінювання прикметників.

 

 

81

·Розвиток мовлення №17(п).Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.

 

 

82

·Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.

 

 

83

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

 

 

84

Написаннянез прикметниками.

 

 

85

Розвиток мовлення №18. Письмовий твір-оповідання на основі побаченого.

 

 

86

·Контрольна робота. Письмовий твір-опис природи на основі власних спостережень у художньому стилі.

 

 

87

Букви нта нну прикметниках.

 

 

88

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

89

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

90

Контрольна робота №6 з мовної теми «Прикметник як частина мови» (тести закритого та відкритого типу).Контрольне аудіювання.

 

 

ЧВГ

Числівник як частина мови(12г.+3г.РМ)

 

 

91

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

92

Числівники прості, складні й складені.

 

 

93

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

 

94

Відмінювання кількісних числівників.

 

 

95-96

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників , порядкових числівників.

 

 

97

Розвиток мовлення №19. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

 

 

98

Буква ьна кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

99

Розвиток мовлення№20. Виразне читання вголосхудожніх, ділових, науково-популярнихтекстів, що належать до таких жанрів мовлення, як оповідання, стаття, замітка, п’єса, казка, байка, прислів’я, приказки, загадки (вивчення деяких для збагачення власного мовлення).

 

 

100

Правопис числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат, часу (годин).

 

 

101

Правильне використання відмінковихформ числівників.

 

 

102

Розвиток мовлення №21. Уснийпереказ розповідного тексту з елементами опису природи в художньому стилі.

 

 

103

Контрольна робота. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи в художньому стилі.

 

 

104

Творення числівників. Написання разом порядкових числівників з-тисячний. Роздільне написання складених числівників.

 

 

105

Контрольна робота №7 з мовної теми «Числівник як частина мови» (тести відкритого типу).Виразне читання текстів.

 

 

 

Займенник як частина мови (11г.+2г.РМ)

 

 

106

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.

 

 

107

Особові займенники. Зворотний займенник себе.

 

 

108

Приставний ну формах особових і вказівних займенників.

 

 

109

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

 

 

110

Розвиток мовлення №22. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилюз творчим завданням (опис природи).

 

 

111

Заперечні займенники. Ніу заперечних займенниках.

 

 

112

Неозначені займенники.

 

 

113

Дефіс у неозначених займенниках.

 

 

114

Розвиток мовлення №23. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.

 

 

115

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

 

 

116

Контрольний диктант.

 

 

117

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

118

Контрольна робота №8 з мовної теми «Займенник як частина мови»(тести відкритого типу). Виразне читання текстів науково-популярного стилю.

 

 

 

Повторення в кінці року (4г.)

 

 

119

Лексикологія.

 

 

120

Словотвір і орфографія.

 

 

121

Морфологія і орфографія.

 

 

122

Морфологія і орфографія.

 

 

 

 


 СКАЧАТИ ukrmova_6klas.doc [203 Kb]

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...